Sunday 12/08/2013 08:38 pm

СУ „Св. Климент Охридски”

 

Факултет по класически и нови филологии

Катедра по романистика и Катедра по англицистика и американистика

 

Указания за подготовка и предаване на дипломните работи в магистърска програма Превод

 

Темата на дипломната работа трябва да е свързана с избраната магистърска програма, да бъде значима и да предполага аналитична разработка на конкретен, ограничен по обем материал и изборът да бъде убедително защитен.

Анализът на материала трябва да ползва определен научен метод и да ползва натрупаните през обучението теоретични знания. Анализът трябва да бъде самостоятелен и сериозен. Теоретичната литература също да бъде представена аналитично, а заключенията да формулират и обобщават реалните резултати от анализа. Работата трябва да е написана на английски или на френски език и да показва много добро владеене на езика.

 

І. Дипломната работа се състои от :

 1. За студентите с един чужд език:

30 стандартни страници превод на български език на оригинален, непревеждан досега текст.

 

·   Аналитична част – около 30 страници, написани на съответния чужд език.

ИЛИ: Глосар със съдържание най-малко 800 лексикографски единици, съответен корпус и теоретичен анализ.

 

При глосари на тясно специализирани теми е задължително да има външен консултант-специалист.

Например:

Глосар на термините в християнската литература (още незащитена).

Музикални термини (2006)

 

ИЛИ: Превод от чуждия език на български на 40 страници на непревеждан текст, с анализ на преводачески проблеми при този превод, подбрани от самия дипломант

 

 1. За студентите с два чужди езика:
При първия и втория формат:

По 15 страници превод на оригинален, непревеждан досега текст на всеки от двата езика

Аналитична част – около 30 страници, написани на единия чужд език по избор на студента.

При третия формат – 30 страници превод от първия език на български и 15 страници коментар и анализ на преводачески проблеми + 15 страници превод от втория език на български

 

ІІ. Тематика, проблематика и обхват на възможните теми за аналитичната част

Аналитичната част на дипломната работа в програма „Превод” може да бъде в следните области и да разработва следната проблематика:

А. Художествена литература и превод:

 • Сравнителен анализ на литературно произведение на френски/английски и превода му на български с фокус върху даден езиков или стилистичен проблем;
 • проблеми при превода на културно-специфични елементи (реалии);
 • стилистична еквивалентност и средства за постигането й при превода;
 • Изследване върху рецепцията на дадено произведение от френскоезичен/ англоезичен автор с фокус върху превода…

Например:

Stylistic Idiosyncrasies of The Raven by Edgar Allan Poe and Its Bulgarian Translations (Светла Тодорова, 2009)

Negotiating Cultural Differences in the Bulgarian Translation of The Kite Runner by Khaled Hosseini  (Ана Пипева, 2013)

 The Translation of Metaphors in the Novel Dandelion Wine by Ray Bradbury (Михайла Миленкова 2013)

Constructing and Deconstructing Otherness in A Farewell to Arms and Two of Its Bulgarian Translation (Радина Даскалова, 2013)

Quelques problèmes de traduction relatifs à l’aspect formel et aux références culturelles dans le récit Un homme obscur de Marguerite Yourcenar (Теодора Найденова, 2009 г.)

Wordplay in Rudyard Kipling's Just So Stories and Its Translation into Bulgarian (Весела Лилкова, 2011)

 

Б. Лингвистика и превод

 • Проблеми на превода с оглед на лексикалните или синтактичните асиметрии в избран жанр

Съпоставителни изследвания на базата на корпус от вече преведени текстове и фокусиран върху проблеми на асиметрията между двата езика и проявата им в дискурса

Например:  

Translation of Verbs Indicating Movement in J. K. Rawlings’s Children’s Novel Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Мила Въжарова, 2009 г.)

L`imparfait – étude contrastive français – bulgare. L`aspect du verbe (Мариета Христова)
Сегашно време. Съпоставително изследване между френския и българския език (Марта Иванова, 2009 г.)
The Translation of Adverbial –
ing Participial Clauses from English into Bulgarian: A Contrastive Study of English Broadsheet Articles and Their Bulgarian Translations (Юлия Комитова, 2009)
Attributive Use of Nouns and Their Translation into Bulgarian: A Contrastive Study of  Newspaper Headlines in the English and Bulgarian Press
 (Мария Дишева, 2010)
The Syntax of Information Structure in English- Bulgarian Translations of EU Documents; Word order, Substitution and Ellipsis
 (Гергана Лилкова, 2013)
 • Проблеми на текст-лингвистично ниво (кохезия, кохерентност, структура на текста)

 Например:  

The Problem of the Norm in the Translation of Multi-volume Works by Different Translators: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy – A Trilogy in Five Parts (Марина Вълкова, 2010)
 • Проблеми на превода на терминология

Например:  

Речник „Лов и риболов“ (Иван Китанов, 2006 - френски)

 Terminologie de l’alimentation bio dans le contexte de la législation européenne  (Маргарита Георгиева)

La traduction de textes du support hardware et software des produits bureautiques multifonctionnels (2009)

Glossary of Solar Astronomy and Solar Physics (Антония Стоянова, 2011)

Glossary of Terms in Intercultural Education (Ирена Христоскова, 2015)

 

 

Указания относно третия възможен формат:

Самостоятелен превод от френски или английски на български на непревеждан досега цялостен текст или набор от свързани текстове с дължина около 12 000 думи (около 40 станд. стр.), придружен от научно обоснован анализ на преводачески проблеми с дължина около 6 000 думи (около 20 станд. стр.). Анализът трябва да е написан на съответния първи за кандидата език (английски или френски).  

Студентите с два езика:

Превод на 30 стр. текст от първия език и 15 стр. анализ на проблемите при този превод

Превод на 15 стр. текст на от втория език

 

 Проблемите трябва да покажат асиметрии в двата езика, за да се открои приносът на студента. . Препоръчително е да се определят не повече от две-три проблемни области и те да се изследват задълбочено чрез анализ на обемен корпус.  Те трябва да представят съществени проблеми. Студентите могат да използват широк концептуален апарат, като се очаква да правят връзки между различните аспекти на теорията и практиката на превода и да приложат придобитите в обучението знания и умения. Студентите сами избират теоретичната си перспектива, като се опират на наученото в задължителните курсове. Те трябва да работят и с родноезикови източници, които да покажат характерната употреба на подбраните единици в българския език.

 

Пример: „Превод на документи на Съвета на Европа в областта на интеркултурната комуникация.“

 

Текстовете са публикувани само на английски и не са превеждани. Предмет на анализ могат да бъдат някои от следните преводачески проблеми, всеки от които реално изникна в процеса на превода: словоред, кохезия, превод на именни фрази с няколко съществителни, метафорични изрази, синонимия, заемки и чуждици, безлични конструкции, транскрипция и транслитерация.

 

 Възможни теми за анализ при превод на текстове от областта на техниката: разлики във форматите на съпроводителната документация и отражението им при създаването на кохерентен и кохезивен текст, асиметрия при превода на отглаголни съществителни. Превод на езикови метафори. Трудности при безглаголни структури.

Списък с анотации на успешно защитени дипломни работи ще намерите тук.

ІІІ. Ръководство на дипломната работа 

 

СТУДЕНТИТЕ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК МОГАТ ДА НАМЕРЯТ ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ, КАКТО И НЕОБХОДИМИТЕ БЛАНКИ ЗА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И ЗА ЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА

https://eas.uni-sofia.bg/ma-defence-information/

 

1. Всеки студент избира темата на дипломната си работа съобразно интересите и подготовката си в дадена област, след което се обръща към преподавател, който може да ръководи подготовката на работата. Студентът представя идеите си на преподавателя, след което се изготвя график за работата и за срещите, които са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ за представяне на вече свършената работа и обсъждане на резултатите и възникналите ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ проблеми. Преподавателят и студентът съвместно изготвят и библиографията на научните разработки, върху които ще се основава анализът.

 

2. Срещите между ръководителя и студента имат за цел:

·   да се обсъдят идеите и плана на работата, както и всяка нейна завършена част или вариант, изпълнението на препоръките за преработката й;

·   да се приеме работата в окончателен вид и да се утвърди за защита, което ръководителят удостоверява с подписа си върху окончателния вариант; 

·   да се  удостовери, че студентът цитира коректно и почтено ползваната литература. При откриване на плагиатство ръководителят спира работата, а студентът може да бъде лишен от правото на защита.

·   Още в началото на съвместната работа студентът представя на преподавателя текста от 30 страници, който ще превежда за практическата част. Работата по тези страници се извършва самостоятелно от дипломанта. Ръководителят на дипломната работа НЕ ЧЕТЕ и НЕ РЕДАКТИРА преведения текст.

 

3. Молба за приемане на дипломна работа и защита на дипломната работа

Сесиите за защити на дипломни работи се провеждат два пъти годишно: през м. октомври и през м. април.

Молба за приемане на тема за дипломна работа се подава до Ръководителя на съответната катедра до утвърдените крайни срокове: 30 май за защита през м. октомври и 30 ноември за защита през м. март/април.

В молбата трябва да са посочени:

- име и фак. № на студента;

- заглавие на дипломната работа;

- кратко представяне на проблематиката, която ще бъде засегната в ДР, на структурата (отделните глави) и избрана библиография с 3-4 основни заглавия;

- научен ръководител и при глосарите - консултант - специалист.

За студентите с английски език: Молбата трябва да е подписана от научния ръководител.

 

4. За студентите, които са в чужд университет през ІІІ семестър.

Още преди заминаването си студентите са длъжни да осъществят връзка с научния си ръководител. Ако чуждият университет не предлага през това време практически ориентиран курс за написването на дипломна работа, студентите се свързват преди заминаването си с титуляра на курса по писане на дипломна работа през 3 семестър, който им възлага задачи за изпълнение. Студентите поддържат връзка с научния си ръководител и докато са в чужбина. След завръщането студентите се срещат с титуляра на курса по писане на дипломна работа и представят свършената от тях работа, на основата на което се оформя оценката им за този курс и те получават необходимите кредити.

 

IV. Техническо оформяне и дължина на текста

ВАЖНО!

ГЛОСАРИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОФОРМЕНИ В ТАБЛИЦА НА EXCEL ФОРМАТ. МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОБРАЗЕЦА ОТ СЛЕДНИЯ САЙТ:

http://fcmpglossary.apphb.com/

Предаване на дипломната работа:

Дипломната работа се предава в:

 • два екземпляра за катедра "Романистика"
 • три екземпляра за катедра "Англицистика"

 • Единият екземпляр на дипломната работа ще бъде подвързан с твърди корици, а другите два със спирала. В единия екземпляр се подвързва един джоб, в който се слага оригиналът на преведения текст. Така рецензентът ще може да вади и да чете оригинала успоредно с превода. Страниците трябва да се номерират и номерата на страниците да се отразят в Съдържанието в началото на дипломната работа.


Работата по превода е напълно самостоятелна и ръководителят не бива да го чете и редактира, нито пък да дава съвети относно превода. Но още на по-ранен етап дипломантите трябва да покажат на ръководителите на дипломната си работа оригиналния текст, за да е сигурно, че този текст отговаря на необходимата дължина – около 9000 думи. Ако текстът е фотокопиран или разпечатан от PDF формат и не може да се извърши автоматично преброяване на знаците, то се прави следното:

·   преброяват думите на няколко реда от произволно избрана страница с пълни редове

·   намира се средният брой думи за ред

·   средният брой думи се умножава по броя на редовете на страницата

·   резултатът се умножава по броя на преведените страници.

Разбира се, трябва да се вземат предвид непълни редове поради цитати, фигури и т.н.

 Дипломантите, които работят по глосари, трябва да подберат текст, в който да се употребяват включените в глосаря единици. Връзка между аналитичната част и превода трябва да има и при теми, обърнати към лингвистиката и стилистиката.

 


Пример:

Имате PDF текст, в който средният брой думи на ред е 9 (което може да се получи при наличието на дълги думи или поради специфично оформяне на страниците)

Редовете са 40, което прави 360 думи на страница.

От този текст би трябвало да се преведат минимум 25 страници. Разбира се, подбраният текст не би трябвало да спира на средата на изречение или дори параграф - нека да бъде до голяма степен цялостен.
В момента съществуват програми за превръщане на PDF в Word. Ако сканирате страниците и ги минете през такава програма, това много ще ви улесни.

 

V. Предаване и защита на дипломната работа

1. До защита се допускат само работи, предадени в канцеларията на съответната катедра (каб. 167 за английски език и кабинет 170/ЦАК за френски език) най-малко 20 дни преди сесията. Те трябва да бъдат в напълно завършен вид според изброените изисквания. Към работата се прилага писмена декларация на автора за това, че изследването е изцяло оригинално и че всяко използване на текстове от други автори е съответно отбелязано в текста и бележките към него: студентът потвърждава своята осведоменост, че всяко нарушение на това правило води до лишаване от правото му на защита и дипломиране. 

Дипломните работи се предават в 3 копия:

- две хартиени копия - едно подвързано с твърди корици и едно - със спирала

- едно копие в електронен формат, което да бъде изпратено по електронната поща до инспекторите на съответните катедри на следните адреси: 

за английски език: engl.american.studies@gmail.com

за френски език: romanistika.su@gmail.com

2. При предаване на работата дипломантите подават молби в отдел "Студенти" (211 стая) за явяване на защита. Протоколът за защитата се изготвя въз основа на подадените молби. 

3. За всяка постъпила работа Катедрата определя специалист-рецензент, който да прецени до каква степен тя отговаря на изискванията в съдържателен и формален план. Рецензията се пише на английски/френски език в два печатни екземпляра и обем до 3 страници. Тя се предава в канцеларията на Катедрата преди защитата и студентът се запознава със съдържанието й, като в представянето на работата си по време на защитата включва и отговор на направените забележки.  

4. Защитата на дипломните работи е публична и всички интересуващи се могат да присъстват.

Защитата се провежда на чуждия език, на който е написана аналитичната част.

Защитата се състои в представянето на кратко резюме за целта, метода, структурата и резултатите от изследването. Не се разрешава четенето на предварително подготвен текст. Дипломантите трябва да отговорят и на направените в рецензията критични бележки. Представянето на работата и отговорите на тези бележки трябва да се вместят в рамките на 20 минути. След това членовете на комисията задават въпроси.

 

V. Оформяне на дипломната работа (на съответния чужд език): 

 

Оформяне на първата страница и съдържанието:

 

Софийски университет

Катедра по ....

Магистърска програма „Превод”

 

Дипломна работа

 

Заглавие

Име и фак. номер

 

Ръководител: ....... (подпис)

 

Дата, месец, година

------------------------

Стр. 2

Съдържание:

Въведение

Аналитична част

Заглавие ........стр.

Преводна част

Заглавие ...... стр.

------------------------------

Стр. 3

Заглавие на аналитичната част

Съдържание по глави и пр.

Списък на използваната литература

Пример: вж. Следващата страница

 

 

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI  

Faculty of Classical and Modern Philology

Department of English and American Studies

 

 

MA Thesis

 

The Translation of Adverbial – Ing Participial Clauses from English into Bulgarian: A Contrastive Study of English Broadsheet Articles and their Bulgarian Translations

 

Превод на ing обстоятелствени подчинени изречения от английски на български език: сравнителен анализ на статии от сериозната английска преса и българските им преводи

 

 

 

Yulia Komitova

Faculty № 25340-М

 

 

 

 

Supervisor:

/Dr. Zelma Catalan/

 

 

Sofia, 2009

 

 

CONTENTS

 1. Analytical Part 

The Translation of Adverbial – Ing Participial Clauses from English into Bulgarian: A Contrastive Study of English Broadsheet Articles and their Bulgarian Translations……………………………………………………

 1. Translation

Articles from The Financial Times ..................................................

Bulgarian Translation ........................................................................

 

1

 

 

 

 

51

82

 

 

 

The Translation of Adverbial – Ing Participial Clauses from English into Bulgarian:

A Contrastive Study of English Broadsheet Articles and their Bulgarian Translations

1.INTRODUCTION.................................................................................................... 1

1. 1. Background..................................................................................................................................... 1

1.2. Presentation of topic................................................................................................................................ ……………2

1.3. Motivation........................................................................................................................................ 2

1.4. Hypothesis........................................................................................................................................ 3

1.5. Method............................................................................................................................................... 4

1.6. Previous studies............................................................................................................................4

1.7. Corpus................................................................................................................................................ 6

 

2.THEORETICAL PART.......................................................................................7 

1. The Мedia...................................................................................................................................... 8

1.1. Functions of the media.............................................................................................................8

1.2. Language of the media............................................................................................................9

2. Implicitness............................................................................................................................... 10

3. Adverbial clauses................................................................................................................... 11

3.1. The Adverbial....................................................................................................................... 11

3.2. Nonfinite clauses................................................................................................................... 12

3.3. Subordination........................................................................................................................ 13

3.4. Supplementive clauses........................................................................................................... 13

3. ANALYTICAL PART........................................................................................ 16

3.1. Adverbial clauses without subordinator........................................................................... 17

3.1.1. Adverbial clauses of result........................................................................................................... 18

3.1.2. Adverbial clauses of manner..................................................................................................... 21

3.1.3. Adverbial clauses of time............................................................................................................. 24

3.1.4. Clauses linking independent propositions................................................................................... 26

3.1.4.1. Subordinate clauses giving evidence for the proposition in the superordinate clause... 26

3.1.4.2. Subordinate clause commenting on the proposition in the superordinate clause... 29

3.1.4.3. Subordinate clause of time............................................................................................ 30

3.1.4.4. Clauses with more than one possible meaning............................................................. 31

3.1.4.5. Clauses combining several meanings............................................................................. 32

3.2. Adverbial clauses with subordinator............................................................................... 36

3.2.1. Adverbial clauses introduced by with.................................................................................... 36

3.2.1.1. Subordinate clauses preceding the superordinate clause…….................................... 37

3.2.1.2. Subordinate clauses following the superordinate clauses............................. .. 39

3.2.2. Adverbial clauses introduced by even...................................................................................... 43

4. CONCLUSIONS............................................................................................... 45

5. WORKS CITED.............................................................................................. 47

5.1. Primary sources.................................................................................................................... 47

5.2. Secondary sources................................................................................................................. 50

 

 

 

 

 

 

 last change: Friday 10/13/2017 06:44pm