Sunday 05/17/2015 10:49 am
Описание на предлаганите курсове @ Курсове   by zelma

Магистърска програма „Превод“

Задължителни дисциплини

Първи семестър

Теория на превода, I част – 15 ч.

 проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

 Курсът по теория на превода има теоретико-приложен характер. В първата му част са представени най-общо някои от основните теории на превода, като акцентът се поставя върху макролингвистичния, когнитивен подход към превода, който позволява да се обхванат и осмислят теоретично различните многомерни страни на преводаческата дейност, да се съчетаят гледните точки на различните дисциплини, които имат допирни точки с него.

Разгледани са ключови за теорията на превода понятия, като преводимост/непреводимост, еквивалентност и адекватност, единица на превода и др. Обърнато е специално внимание на някои от лингвокултурологичните му аспекти, които често представляват сериозен проблем за преводача.

По-нататъшната структура на курса следва логиката на преводаческия процес: 1/ Различните равнища на анализ на изходния текст от макроструктурата му до неговите микроединици; 2/ Пресъздаването му в преводния език – преводаческите трансформации, прагматическата му адаптация и др.

Очаквани резултати:

- осмисляне на параметрите, които играят роля при изграждането на смисъла на един текст и при пренасянето му от една култура в друга

- развиване на умения за анализ и решаване на преводачески проблеми с оглед на професионалната реализация

- усвояване на теоретичен инструментариум и метаезик за обосноваване на конкретни преводни решения

- разграничаване на приоритетите при превода на различните типове текст и изискванията, които поставят пред преводача

- развиване на умения за съобразяване с адресата и с целта, за която е предназначен преводът.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; презентация/реферат 20%; тестова проверка/изпит 60%

Съпоставително езикознание (английски-български) – 30 ч.

доц. д-р Христо Стаменов

 Курсът представя накратко основните идеи, принципи и методология на съпоставителното езикознание с оглед на нуждите на преводача. Обсъждат се различните видове съпоставителни изследвания, съпоставимост, посоката на анализ, преводимост, преводни корпуси. Обръща се внимание на специфичните особености на контрастивния анализ на различните езикови равнища, включително и някои макролингвистични проблеми, свързани с прагматиката и културологията. Разглеждат се някои специфични лингвистични трудности при превода между английски и български език. Отделя се време и за анализ на преводи. Курсът завършва със написване и защита на курсова работа: анализ на преводен текст в съпоставка с оригинала от лингвистична гледна точка на всички равнища - граматика лексика, текст, стил или с фокус върху специфичен лингвистичен проблем. Изпитът се състои в защитата на курсовата работа.

 Очаквани резултати:

- познания за основните положения на съпоставителното езикознание и контрастивния анализ

- познания за най-съществените разлики и асиметрии между английския и българския език на различни равнища с оглед на тяхната приложимост в практическата преводаческа дейност

- умения за обосноваване на собствените преводачески решения въз основа на тези придобити знания

- умения за анализ и коментиране на преводи от лингвистично-транслатологична гледна точка

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 5%; презентация и групова работа 5%, изпит 30%, написване и защита на курсова работа 60%

 

Съпоставително езикознание (френски-български) – 30 ч.

гл. ас. д.ф.н. Ивайло Буров

 Целта на дисциплината е да запознае студентите с основни теоретични и методологични аспекти на съпоставителния анализ, както и с конкретни проблеми, представляващи интерес от гледна точка на контрастивното изучаване на френския и българския език. Съпоставителното езикознание е сравнително нов дял от науките за езика. Тесните му връзки с типологията, теорията на превода и чуждоезиковото обучение определят интердисциплинарния му характер и приложната му насоченост.

 В курса особено внимание се отделя на глаголната система в двата езика и на свързаните с нея функционално-семантични категории аспектуалност, темпоралност, модалност, залоговост.

Очаквани резултати:

- познания за основните положения на съпоставителното езикознание и контрастивния анализ

- познания за най-съществените разлики и асиметрии между френския и българския език на различни равнища с оглед на тяхната приложимост в практическата преводаческа дейност

- умения за обосноваване на собствените преводачески решения въз основа на тези придобити знания

- умения за анализ и коментиране на преводи от лингвистично-транслатологична гледна точка

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 30%; курсова работа 70%

Езикова култура, I част – 15 ч.

доц. д-р Стефка Фетваджиева

Целта на курса по дисциплината „Езикова култура“ е да обогати практическите познания на студентите за съвременния български книжовен език и да подобри уменията им да боравят с него. В I част се обръща внимание на правописните норми на българския книжовен език във връзка със съвременните и историческите фонетични закони. Обръща се внимание и на най-честотните съвременни отклонения от кодифицираната книжовноезикова норма, като се посочват обществените нагласи към тях. В тази част се разглеждат новите правила, въведени през 2012 г. с Официален правописен речник на българския език. Разглеждат се също лексикални проблеми, произтичащи от чуждоезикови влияния, а също и актуални процеси в лексиката, резултат от въздействието на интернет и социалните мрежи. Специални занятия са посветени на българската фразеология и употребата на фразеологизми в различни контексти. Знанията се затвърждават посредством решаване на конкретни казуси, задачи и езикови тестове.

Очаквани резултати:

- критична самооценка, актуализиране и усъвършенстване на родноезиковата култура

- умения за адекватно боравяне с различните стилистични пластове на лексиката и фразеологията на българския език при превода от английски/френски език

- развиване на умения за езикова (само)редакция и корекция

- получаване на познания и умения за избор на подходящи за канкретни цели речници и справочни източници.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 30%; тестова проверка 20%, изпит 50%

Бази данни и превод – 15 ч.

проф. д.ф.н. Весела Генова

Целта на курса е студентите да придобият знания и умения за документиране за целите на професионалния превод посредством електронните медии и най-вече Интернет (EUR-LEX, IATE, Lexilogos, SDL International Multi Term и др. ресурси), а също така да развият аналитичен подход и критична оценка за качеството на източниците. Силно застъпена е и самостоятелната работа.

Работата протича в два етапа в рамките на всеки блок от занятия: след първоначална теоретична част следва приложно-практическа част на занятието.

Приложната част на курса се базира на реална и актуална преводаческа практика. Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод с професионално качество.

В хода на работата на студентите се предоставят богати ресурси за превода.

В курса на обучение по дисциплината „Бази данни и превод“ са предвидени четири самостоятелни разработки, т.нар. задания. С тях студентите прилагат на практика наученото, придобитите умения, в контекста на реална преводаческа задача. Четирите разработки се предават в хода на семестъра на равни интервали, в съответствие с напредването по съдържанието на курса.

Езикът на обучението е български; в хода на обучението се предлагат базови материали за работа на български, френски и английски език. Осигурена е обратна връзка за качеството на работата.

Очаквани резултати:

- умения за идентифициране на необходимостта от използване на справочни източници и използването на възможностите им за целите на професионалния превод

- умения за ефективно търсене в различни бази данни и критично оценяване на приложимостта им в конкретни преводачески ситуации

- умения за правилното и резултатно използване на офлайн и онлайн информационни ресурси

- развиване на критичен аналитичен подход към информационните ресурси

- умения за прилагане в преводаческата практика на тематични познания, свързани с езиковата индустрия.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 30%; текуща самостоятелна работа 70%


Компютърна текстообработка и редактиране за преводачи – 30 ч.

проф. д.ф.н. Весела Генова

 Основната цел на дисциплината е да подпомогне студентите да структурират, задълбочат и развият професионалните си умения за работа с текстообработващи програми за превод и редактиране на преводни текстове. Чрез задълбочено и структурирано запознаване с най-използваните и разпространени текстови редактори и придобиване на практически умения за прилагане на техните функции в различни преводачески ситуации, студентите се научават да работят технически грамотно, системно и адекватно с текстови редактори и да редактират вече направени преводи с тяхно използване – важни и необходими за преводачи умения, които ще прилагат впоследствие в други курсове по специализиран превод. В рамките на дисциплината те се запознават и с някои специализирани видове текстообработка и редакция като анотиране/ резюмиране, редактиране на машинен превод и др.

Очаквани резултати:

- умения за критично оценяване и подбор на най-подходящите професионални техники и процедури за компютърна текстообработка и редактиране в конкретна ситуация и съобразно изискванията на съответната медия

- утвърждаване и прилагане в реални ситуации на умения за текстообработка и редактиране на най-високо професионално равнище

- умения за ефективно използване на машинен превод и качествено постредактиране на машинни преводи

- повишаване на бързината и качеството на работа в други курсове по специализиран превод

- развиване на способностите за комуникация с колеги и клиенти във връзка с професионалната дейност в областта на текстообработката и редактирането.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; тестове 30%; портфолио 50%

 

 

 

Втори семестър

 

Културната традиция в превода на съвременни англоезични текстове – 30 ч.

Проф. д.ф.н. Татяна Стойчева, проф. д.ф.н. Евгения Панчева

Дисциплината цели да запознае студентите с теорията и практическите проявления на интертекстуалността и да развие у тях умения за разпознаване на присъствието на основните хипотекстове на англоезичното писане като Библията и класическата митология в съвременни текстуални образци.

Като въвежда Библията и митологията в наличния контекст от знания на студентите и ги запознава с понятията “хипотекст” и “хипертекст”, курсът проследява накратко рецепцията на Библията и класическата митология в англоезичната традиция и осмисля присъствието им в английската и американската култура, а също така и смисъла на произведения от канона, базирани на тях. В практическите занятия, които преобладават, се разглеждат съвременни художествени и нехудожествени текстове и проявите на този тип интертекстуалност и култура в тях.

Очаквани резултати:

- придобиване на междукултурна компетентност: начален опит в превода на понятия от Библията и античната митология, както и да извличат тяхната значимост и смисли в английски и американски публицистични и художествени текстове от ХХ и ХХI в.

- осъзнаване на влиянието на културната традиция върху преводаческите решения

- развиване на успешни стратегии за проследяване на препратки/алюзии към митологията, религията и т.н. чрез използване на подходящи информационни източници

- адекватно възпроизвеждане в българския превод на изисквания от ситуацията и жанра регистър в зададения на английски писмен текст

- умения за анотиране на превежданите текстове

- умения за редактиране на свои и чужди художествени преводи, вписани в съответните тематични области.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 10%; портфолио 40%; курсова работа 50%

Културната традиция в превода на съвременни френскоезични текстове – 30 ч.

проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

 Целта на лекционния курс към дисциплината „Културна френскоезична традиция и съвременни текстове“ е да запознае студентите със спецификите на превеждането на съвременни литературни творби, вписани във френскоезичната културна традиция. Застъпените области са свързани най-вече с религията, митологията, изкуството, психоанализата. Особено внимание се обръща на конкретните лексикални, синтактични и стилистични проблеми на превода, както и на способността за ориентиране в референциите. Стремежът е магистрантите да добият необходимата професионална компетентност за превеждане и редактиране на съвременни текстове.

Очаквани резултати:

- придобиване на междукултурна компетентност за превеждане на съвременни френскоезични художествени текстове с богата референциалност в областите на религията, митологията, изкуството и психоанализата

- осъзнаване на влиянието на културната традиция върху преводаческите решения

- развиване на успешни стратегии за проследяване на препратки/алюзии към митологията, религията и т.н. чрез използване на подходящи информационни източници

- умение за прилагане на адекватен понятиен и методологичен инструментариум в анализа на макроструктурата и стилистиката на художествени текстове, свързани с тези области

- умения за адекватно превеждане на текстове с този тип интертекстуалност

- умения за редактиране на свои и чужди художествени преводи, вписани в съответните тематични области.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 30%; портфолио 30%; курсова работа 50%

Теория на превода, IІ част – 15 ч.

проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

 Втората част на курса по теория на превода разглежда проблеми, свързани с рецепцията на преводния текст. Проследява се лъкатушенето на превода през вековете между адаптирането, дори присвояването на чуждия текст от приемната култура, и, напротив, стремежът на преводача да възпроизведе максимално точно формата на оригинала. Разгледани са сложното и комплексно взаимодействие на текста с приемащата го литературна система, отношението и взаимодействието между преводна и национална литература.

Анализирани са и специфичните проблеми, които поставят пред преводача някои конкретни типове текст. Накрая се прави исторически преглед на ролята, която преводът е играл и играе за развитието на културата и науката, за изграждането, обновяването и обогатяването на националните езици и литератури.

Очаквани резултати:

- разбиране на сложното взаимодействие на преведения текст с чуждата публика и с приемащата го национална литература; умения за прилагане на тези познания в анализи на преводи и в собствената преводаческа практика

- умения за намиране на точния баланс между одомашняване и отчуждаване

- усвояване на подходи към превода на фразеология, устойчиви сравнения, пословици, игрословици, метафори и успешно прилагане в преводната практика

Оценяване: самостоятелна работа/домашни 25%; тестова проверка 25%; курсова работа 50%

Езикова култура, ІI част – 15 ч.

доц. д-р Стефка Фетваджиева

Втората част на курса надгражда над вече усвоените познания и умения през първата му част. Продължава работата върху нормите на българския правопис. В тази част също се предлагат езикови тестове и алгоритми, чрез прилагането на които студентите да бъдат улеснени в прилагането на граматичната книжовна норма. Обръща се внимание също така на ситуативната обвързаност и на вариативността при следването на книжовната норма. Студентите се запознават с особеностите на българския глагол и употребата на членовете на глаголните категории. Отделено е време и на българската пунктуация и особено на пунктуацията при цитиране. Курсът предлага и обширен набор от упражнения за самостоятелна работа.

Очаквани резултати:

- увереност в писането и говоренето съгласно кодифицираните книжовноезикови норми

- умение за прилагат на правилата и самостоятелно решаване на различни недоизяснени казуси  

- познание за богатството на българския глагол и умение за адекватното му използване в превода

- умения за адекватно пунктуационно и графично оформление на различни типове текстове.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; тестова проверка 30%; изпит 50%

  

Софтуер и превод – 60 ч.

проф. д.ф.н. Весела Генова, ас. Мария Тодорова

 Целта на лекционния курс към дисциплината „Софтуер и превод“ е да запознае системно и задълбочено студентите със съвременните софтуерни продукти, предназначени за превода, така че те да придобият знания и умения за тяхното използване за целите на превода.

Предложеният курс е на теоретично-приложна основа. След първоначално запознаване с различни софтуерни продукти за превода се провеждат практически занятия за по-задълбоченото им опознаване и прилагане. Курсът предлага аналитичен обзор и критичен поглед върху най-разпространените продукти в помощ на превода (CAT tools), тяхната роля, място и граници на приложимост в преводаческия процес.

Приложната част на курса се базира на реална и актуална преводаческа практика. Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод на професионално равнище. 

В курса на обучение по дисциплината „Софтуер и превод“ са предвидени три до четири практически разработки – задания.

Езикът на обучението е български. В рамките на практическите задания се използват и френски и английски език.

Очаквани резултати:

- овладяване и уверено самостоятелно използване на редица софтуерни приложения за преводачи (SDL Trados Studio, WordFast Anywhere, Memsource и др.), в професионални ситуации

- умения за извършване на ефективна проверка на качеството с помощта на различни САТ инструменти

- умения за изпълнение на преводачески проект в съответствие с професионалните изисквания.

Оценяване: текущо оценяване чрез тестове 40%; портфолио 60%

Жанр, стил и превод – 30 ч.

доц. д-р Зелма Каталан (английски език), проф. д.ф.н. Ирена Кръстева (френски език)

Целта на лекционния курс към дисциплината „Жанр, стил и превод“ е да запознае бъдещите преводачи със специфичните особености на дискурса и функционалните стилове на най-често подлежащите на превод жанрове, както и да развие умения за техния анализ. Дисциплината развива у студентите усет за разнообразието на структурно-стилистични и реторически елементи, с които авторите постигат комуникативната си цел съгласно ситуацията, средата и вида на публиката си. В лекционната част са застъпени основни теории на жанра, дискурса и стила, понятийният им апарат и методологиите на анализ. Студентите добиват умения за разпознаване на типовете текст, тяхната структура, реторика, регистри и езиковите средства, с които са постигнати. Разискват се проблеми, свързани с нормите на употребата на функционални стилове в английския/френския и българския език. Стратегиите за намиране на подходящи еквиваленти в българския превод се анализират в интеркултурна перспектива. Студентите се запознават и със стилистичните и реторическите особености на устната комуникация при предаването й в писмени текстове и прилагат на практика съответния аналитичен инструментариум с цел да намерят адекватни преводни решения.

В края на курса студентите ще могат:

- да идентифицират специфични за англоезичната/френскоезичната и българоезичната общност правила за общуване в различни социокултурни ситуации

- да идентифицират регистрите на текстове от различни жанрове и да подбират адекватни за комуникативната цел съответствия при превода

- да подбират и да обосновават адекватен понятиен и аналитичен инструментариум и методология за използването му при анализ на макроструктурата и стилистиката на текстове от различни жанрове

- да правят обосновани връзки между използваните езикови варианти и социокултурната ситуация на функционирането им

- да сравняват текстове от един и същи жанр на всеки от двата езика и да правят теоретично-обосновани заключения относно езикови и стилистични вариации с оглед на превода

- да осъзнават влиянието на динамиката на жанровите традиции върху преводаческите решения

- да аргументират дадена позиция в академичен текст да редактират свои и чужди текстове

- да усъвършенстват уменията си за самооценка и работа в екип.

Оценяване: участие в тематични дискусии и работа в клас 50%; текуща самостоятелна работа/контролно 50%

Трети семестър

Методология на научното изследване и на научния текст – 30 ч.

доц. д-р Мария Пипева

Курсът запознава студентите с основните принципи и изисквания, на които трябва да отговаря научното изследване в областта на хуманитаристиката и по-специално в преводознанието. Разискват се методите и етапите на научното изследване – избор на тема, съставяне и изследване на корпус и документиране на резултатите. Въвеждат се специфичните параметри на различните типове магистърски тези в МП „Превод“ и се дискутират етапите в написването на магистърската теза и подготовката за нейната защита.

В края на курса от студентите се очаква да могат:

- да търсят ефективно научна литература по дадена проблематика

- да четат критично, да извличат и резюмират информация от академични текстове

- да извличат и систематизират емпиричен материал по избраната проблематика от оригинални текстове и техните преводи, в сравнителен план

- да формулират и аргументират собствена позиция в академичен текст, без да допускат плагиатство

- да структурират наблюдения, аргументи и изводи в логично организиран текст

- да оформят научния апарат според приетите стандарти

- да извършват езикова и стилистична редакция на собствения си научен текст

- да преведат, редактират и извършат проверка на качеството на преводен откъс, тематично свързан с избраната тема на магистърската теза.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; практическа изследователска задача 10%; критичен преглед, устна презентация и рецензия на вече защитена магистърска теза в областта на преводознанието 70%

Управление на преводаческата дейност – 60 ч.

гл.ас. д.ф.н. Ивайло Буров

Целта на лекционния курс към дисциплината „Управление на преводаческата дейност“ е да запознае студентите със спецификата на преводаческата професия и с превода като услуга, предлагана на реалния пазар. В лекционния курс и практическата работа, която ще извършват студентите, се покриват теми като взаимоотношението клиент-фирма-преводач, маркетингови стратегии, финансово планиране и политика, управление на качеството, ролята на конкретни параметри – жанр и степен на специализираност на текста, срокове, заплащане. Разискват се успешни стратегии в търсенето на работа като преводач (писане на професионална автобиография, преставяне на интервюта и пр.). Специално внимание се обръща и на професионално-етичните компоненти на професията. Застъпен е основно българският контекст, но студентите се запознават и с условията и стандартите в други европейски страни. Студентите имат възможност да чуят и да разговарят с професионални преводачи и представители на преводачески агенции от България и чужбина.

Очаквани резултати:

- придобиване на основни познания за спецификата на преводаческата индустрия и състоянието на пазара на преводачески услуги в България

- придобиване на познания за съвременните най-добри практики в осигуряване на езикови услуги, чрез срещи и дискусии с опитни практикуващи преводачи и представители на преводаческия бизнес

- запознаване с основните подходи и принципи в управлението на преводаческа фирма, стъпките за основаване на собствена фирма и регулацията на функционирането ѝ; за  законодателните основи на преводаческата практика; за проучване на пазара и умения за реклама на услугата в национален и международен мащаб

- развиване на преводаческата етика и междуличностните умения като същностно професионално качество.

Оценяване: групова работа 25%, участие в дискусиите 25%, курсов проект 50%

Преводачески проект – симулация – 60 ч.

проф. д.ф.н. Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ е да запознае студентите с аспектите на подготовка, проектиране и осъществяване на реален преводачески проект в рамките на глобална симулация. Проектът предвижда симулиране на реалния процес на предоставяне на преводаческа услуга от поръчването на превода от клиента до получаването на готовия продукт обратно от клиента. В лекционните занятия се дават инструкции и първоначално обучение, а след привършването на проекта се извършва анализ на резултатите.

 В практическите упражнения към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ придобитите в лекционния курс теоретични знания се прилагат в практическата страна на преводаческия проект. За целите на глобалната симулация студентите се разделят на работни групи, всяка от които представлява преводаческа агенция, като те получават съответните професионални роли в рамките на групата. На всяка група се възлага реален текст за превод, определят се срокове, технически изисквания, като може да се договаря дори и заплащането. Възлагат се и определени специализирани технически изисквания за използване на определен софтуер за подпомагане на превода (Memsource или друг). Студентите документират всеки етап от развитието на проекта. Те са наблюдавани от преподавателя, който оценява работата им. След приключването на задачата студентите подготвят отчет.

Езикът на преподаване е български. Възлаганите за превод реални текстове са на френски и на английски език.

Очаквани резултати:

- развиване на по-високо професионално ниво на уменията в областта на проектната дейност, за изготвяне и управление на проекти в контекста на преводаческата дейност

- усвояване и упражняване на метаезика, използван в преводаческата агениция

- развиване на умения за работа в екип, планиране, разпределение на времето, отговорност, прецизност и високо качество на работа при ограничени срокове и под напрежение

- прилагане в реална преводаческа практика на знания и умения, придобити в редица дисциплини, изучавани в програмата

- успешна подготовка, проектиране и осъществяване на реален преводачески проект.

Оценяване: колективно проучване 10%, участие в дискусиите 10%, решаване на казуси 80 %

Стаж по превод – 40 ч. задължително присъствени, 120 часа общо

проф. д.ф.н. Весела Генова, доц. д-р Мария Пипева

Дисциплината „Стаж по превод“ има за цел да осигури практическо приложение на придобитите в хода на обучението в Магистърска програма „Превод“ знания и умения в реална работна среда.

Продължителността на стажа по учебен план е 120 учебни часа (които се равняват на 90 астрономически часа). Стажът се структурира в две части:

1) 30 астрономически часа присъствен стаж в преводаческа агенция (изпълнява се през 3-ти семестър). Присъственият стаж се планира и осигурява от ръководството на магистърската програма. Стажът се провежда в рамките на 1 седмица без прекъсване, 5 работни дни по 6 часа, в преводаческа агенция, като по този начин се осигурява пълно потапяне в професионалната среда на преводача. Студентите изпълняват разнообразни преводачески, редакторски и организаторски задачи. Оценката за този стаж се образува от преценката на агенцията за качеството на работата и оценката върху пакет от тестови преводи. Тази оценка се равнява на 50 % от общата оценка за стажа. Стажът се организира, наблюдава и оценява от преподавателите титуляри в тясно сътрудничество с отговорния за стажа на студентите директор в агенцията.

2) 60 астрономически часа практически преводачески стаж  в преводаческата или по-общо в езиковата индустрия (агенция, бюро за преводи, издателство, преводачески отдел на фирма, държавна институция, НПО и пр.) или чрез приравнен към страници превод при съотношението 4 стр. = 8 часа, тоест, 30 стандартни страници). Част 2) се изпълнява в течение на 2-ри и 3-ти семестър при ясно определени условия.

Студентите представят портфолио с продукти (преводи), справка за извършените дейности и отчет за стажа.

Очаквани резултати:

- прилагане в практиката на придобитите знания и умения по време на обучението

- изпълняване на реални задачи на различни позиции и в различни професионални роли, свързани с работата на преводача

- осъзнаване в реална работна среда на професионалните отговорности и изискванията на професионалната етика на преводача

- професионално ориентиране.

Оценяване: отчети за стажа и характеристика от агенцията 30%; зададени от агенцията преводи 70%.

 

 

 

Избираеми дисциплини Магистърска програма „Превод“ (с английски език)

Първи семестър

Превод на обществено-политически текстове, І част – 30 ч.

 гл. ас. д-р Владимир Филипов

Курсът цели развиване на професионалните умения на студентите както в превода на литература, свързана с публичната сфера, така и в ориентацията им в различни жанрове и периоди от развитието на тази сфера. Внимание се отделя на различни проблеми свързани с дискурсите на Европейското / международното (ЕС, ООН и сродни организации, неправителственият сектор) политическо пространство, както и на класическото медийно пространство и публичните дискурси в интернет.

За постигането на тези цели се превеждат, дискутират и редактират съвременни текстове, сравняват се преводи и оригинали, проучват се бази данни.

Очаквани резултати:

- разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях

- умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода

- умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми

- овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера

- овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;

- овладяване на редакторски и коректорски техники

- затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 10%; текуща самостоятелна работа /контролно 40%; курсов проект 50%

Превод на художествени текстове, І ч. – 30 ч.

доц. д-р Мария Пипева

Дисциплината запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от английски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Особено внимание се обръща на адекватното предаване на живата реч в диалога.

Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са:

- граматична асиметрия в превода от английски на български и подходи към нея съобразно спецификата на различни художествени жанрове (глаголни времена, аспектуалност, модалност, местоимения, словоред, емфатични средства, определеност/неопределеност)

- превод на диалог. Постигане на разговорност на лексикално и синтактично равнище. Стандарти на оформление

- стратегии в превода на идиоми, реалии

- саморедактиране и редактиране на чужд текст. Анализ на често срещани типове грешки в публикувани преводи.

Очаквани резултати:

- умения за самостоятелен анализ на художествен текст с оглед установяване на преводната проблематика

-- умения за обоснован избор на преводаческа стратегия, която да доведе до адекватно предаване на текста

- напреднали умения в осъзнаването и адекватното предаване на междукултурни различия

- умения за критичен прочит на публикувани преводи и използване на адекватен метаезик в обсъждането им

- умения за саморедактиране и редактиране на преводен текст

- умения за ефикасно използване на справочни източници.

 Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 25%; курсова работа 50%

Превод на юридически текстове – 30 ч.

 гл. ас. д-р Илина Амер 

Курсът запознава студентите с основни понятия от области като наказателно право, гражданско право и търговско право. Работата е организирана в четири тематични модула, всеки от които съдържа: една теоретична сесия, установяваща терминологично-понятийната рамка, две практически сесии за превод на текстове от английски на български и от български на английски език, и една задача за самостоятелна работа. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.Оценяването става на базата на участие в тематични дискусии в часовете, текущ контрол върху задачите за самостоятелна работа и финален тест. Микромодули: наказателно право, гражданско право, търговско право.

Очаквани резултати:

- умения за разбиране на специализирани юридически текстове от различни области на българската правна система и тази на ЕС

- осъзнаване на междукултурните различия между различните правни системи и техния език

- напреднали умения за прецизно превеждане на специализиран юридически текст

- придобиване на компетентност за основна специализирана терминология

- усвояване на методи за събиране и обмен на информация и източници за справка

- извеждане и поощряване на добри практики за превод на юридически текстове.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; контролни 40%; изпит 40%

Преводна рецепция на англоезична литература – 30 ч.


Целта на курса е да запознае студентите с българската рецепция (преводна, критическа, прочитна) на англоезична поезия и художествена проза: както с постиженията й, така и с подбора и проблематиката й. Лекционният корпус включва общотеоретична част в областта на рецепцията и прочита, историческа част (най-обемната), чието предназначение е да представи как, чрез кои преводни заглавия и на какво ниво българският читател постепенно се запознава с британската и американската литература от Възраждането насам, а също така и практическа част, в която се обсъждат конкретни преводни автори и заглавия, навлизането им в българския културен контекст, въздействието, което осъществяват, езиковите и естетически проблеми, които виждаме заложени вътре в тях. Важни акценти в курса са взаимодействието на англоезичните преводни произведения с българската приемна среда и еволюцията на българския читател в качеството му на граничен медиатор между чуждата литература и родната култура.

Очаквани резултати:

- придобиване на познания за историята и типологията на художествения превод от английски на български

- умения за контекстуализиране на художествения превод в исторически и културен план

- осъзнаване на ролята на традицията и новаторството в художествения превод и усвояване на стратегии за прилагане на тези познания в собствената преводна практика

- усвояване на метаезика за анализ на литературни преводи в сравнителен план с изходните текстове

- развиване на умения за сравнителен анализ на текстове, необходими за работата в други курсове и за написване на магистърска теза.

 Оценяване: групова работа 10%; текуща самостоятелна работа /контролно 20%; курсов проект 70%

Синхронен превод, І част  – 30 ч.

ас. Лика Пищалова

Целта на този курс за обучение е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Фокусът е върху превод от английски на български, като рамка се използват сравнително прости и лесно приложими теоретични постулати, които да канализират усилията на обучаемите. Използват се реални текстове от последните пет-шест години, които обхващат най-често срещаните формати и регистри в конферентна ситуация. Преподавателят следи и анализира продукцията на обучаемите като осигурява съвети и насоки, както и примери от собствената си практика. Необходимо е преподавателят да е практикуващ конферентен преводач, за да може действително да е в помощ на студентите. Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Очаквани резултати:

- умения за използване на технологиите за синхронен превод

- напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст

- умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- умения за работа в екип.

Оценяване: тестова проверка 25%; текуща самостоятелна работа 50%, изпит 25%

Консекутивен превод, І част  – 30 ч.

гл. ас. д-р Владимир Филипов 

Целта на курса е да запознае студентите с базови техники и умения, свързани с консекутивния превод. В практическата работа се включват упражнения за развиване на паметта, а постепенно се въвеждат техники за водене на бележки. Като материал се използват речи от различни сфери, засягат се разнообразни теми, а целта е студентите да обогатят не само терминологичния си запас, но и да бъдат поощрени да развиват общата си култура, езиковите и ораторските си умения, техники за справяне със стреса. Студентите се насърчават да следят събитията по утвърдените световни медии, както и да се информират допълнително за историята и обществото на съответните страни с цел разширяване на общата си култура и езиковите познания, които са от ключова важност за работата на преводача.

Очаквани резултати:

- усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране

- oбогатяване на терминологичния и фразеологичен запас

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- усвояване на основни техники за развитие на паметта

- усвояване на основни техники за овладяване на стреса

- обогатяване на обща култура и повишена степен на информираност.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; текуща самостоятелна работа 25%; изпит 50%

Превод на медицински текстове – 30 ч.

гл. ас. д-р Румяна Благоева

Целта на курса е да запознае студентите със спецификите на превода на текстове в областта на медицината в контекста на общите умения в превода от английски на български. Спецификата на медицинската терминология изисква увод в термините с произход от старогръцки и латински, които са в основата на медицинската терминология на повечето европейски езици, в това число българската и английската медицинска терминология. Представена е и основната терминология в основни направления на медицината. Друг важен елемент на курса е работата с документи на СЗО, както и с нормативни и други документи на ЕС с медицинска насоченост. Застъпени са също темите за превода във фармакологията и клиничните изпитвания.

В курса се работи с оригинални текстове на английски- публикации в медицински списания, официални публикации на СЗО, регламенти и други актове на ЕС, публично достъпна информация от клинични изпитвания и други. Подбрани са така, че да бъдат във възможностите на преводачи с разширени познания в медицинската тематика, които обаче не са медици. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра. Целта е студентите да могат да превеждат вярно и точно текстове в областта на медицината и да усъвършенстват уменията си в областта на писмения превод от английски на български език.

Очаквани резултати:

- развиване на стратегии за добиване на документални и терминологични познания в областта на медицината и фармакологията

- развитие на знания за идентифициране и документиране на информация и умения за извличане и боравене с медицинска терминология

- придобиване на знания и умения за извличане на терминология и за критична преценка на източниците в областта на медицината и фармакологията

- умения за архивиране на документацията и изработване на електронни корпуси и собствени бази данни в областта на медицината и фармакологията

- придобиване на компетентност и увереност за адекватен професионален превод в областта на медицината

- осъзнаване на проблемите, създавани от междукултурните различия, и адекватно справяне с тях в процеса на превода

- осъзнаване и придобиване на познания за социалното и етично измерение на превода за медицински цели.

Оценяване: участие в дискусии 25%; текуща самостоятелна работа 25%; изпит 50%

Творческо писане (английски-български) – 30 ч.

гл. ас. д-р Мария Димитрова

Курсът по творческо писане цели да изгради у студентите по превод някои ключови умения и нагласи, необходими при създаването и редактирането на текстове от различни жанрове и в различни регистри.

Сред основните типове задачи, които студентите изпълняват, са дописването, пренаписването и писането на художествена проза. Посредством тези задачи студентите биват насърчавани да изследват възможностите, предлагани от различните изразни модалности и средства, и да развиват ясно съзнание за собствените си дискурсивни и стилистични решения на английски и български език. Освен своя собствена художествена проза, студентите пишат и рецензии на текстовете на останалите участници в курса.

Макар създаваните от студентите текстове да са основно в полето на художествената литература, така придобитите знания и умения са приложими към работата на преводача в целия спектър от текстови жанрове.

Оценяването става въз основата на портфолио, включващо както оригиналната художествена продукция на всеки от студентите, така и рецензиите на текстове на другите студенти. Оценява се и приносът към дискусиите в час.

Очаквани резултати:

- уверено и умело боравене с по-широк спектър от езикови средства на английски и български език, с чувствителност към разнообразието от езикови и комуникативни ефекти

- развиване на уменията за аналитично и критично четене и затвърждаване на уменията за използване на подходящ метаезик

- развиване на практическите умения за създаване на цялостен текст

- развиване на практическите умения за резюмиране, парафразиране, преструктуриране на текстове на един език и в процеса на превода

- гъвкавост и прецизност на изказа.

 Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 40%; портфолио 60%.

 

Англоезична хуманитаристика и превод – 30 ч.

проф. д-р Корнелия Славова

 Курсът предлага интердисциплинарен подход към англоезичната хуманитаристика в превод на български език. Ще бъдат обсъждани и превеждани съвременни критически и теоретични текстове от разнообразни области на хуманитарната мисъл като философия, литературна теория и критика, психоанализа, културологични изследвания и други. Особено внимание се обръща на някои проблемни зони за превод от английски на български език из областта на gender and queer studies, мултикултуралните изследвания и постколониалната теория. Ще се анализират конкретни случаи на успешни и неуспешни практики на превеждане на български език.

Очаквани резултати:

- умения за вникване в особеностите на езика и дискурса на разнообразни хуманитарни текстове

- напреднали умения за анализ и превод на критика и теория от английски на български език

- усвояване на подходи към текстуални и дискурсивни проблеми, породени от междукултурни различия

- умения за специализирано търсене на термини и понятия.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; текуща самостоятелна работа /контролно 30%; курсов проект 50%

Практически френски език І част – 30 ч.

 

 

Втори семестър

 

Превод на обществено-политически текстове IІ част – 30 ч.

ас. д-р Владимир Филипов

Курсът цели по-нататъшно развиване на професионалните умения на студентите в превода на текстове, свързани с публичната сфера. Втората час на курса е относително независима, което позволява да се посещава и от студенти, непосещавали първата част.

Прави се преговор на теоретичните постановки и практическото им прилагане, разработвани в първата част на курса, и се работи върху тяхното затвърждаване и надграждане. Разглеждат се езикови и реторични аспекти на официалното политическо говорене и особеностите на превода им (дискурси от сферата на дипломацията, правителствените документи, президентски речи, както и медиите и журналистическото писане).

За постигането на тези цели се анализират, превеждат (от английски на български и от български на английски) и редактират съвременни текстове, сравняват се преводи и оригинали, проучват се бази данни.

Продължават да се развиват уменията на студентите да създават мини-глосари с базови термини и понятия в различни области на обществено-политическата тематика.

Очаквани резултати:

- разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях

- умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода

- умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми

- овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера

- овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;

- овладяване на редакторски и коректорски техники

- затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 10%; текуща самостоятелна работа /контролно 40%; курсов проект 50%

 

Превод на художествени текстове IІ част – 30 ч.

доц. д-р Мария Пипева

Курсът разширява и надгражда над проблематиката, разработена в курса „Превод на художествени текстове (английски език) – първа част“. Въпреки тази приемственост втората част на курса има относителна самостоятелност и може да се посещава от студенти, непосещавали първата част.

Отново основна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст. Особено внимание се обръща на някои базисни принципи на запазването на кохезията в повествованието и описанието, а също и на особеностите на превода в отделни жанрове.

 Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

 Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са:

Разчитане и предаване на логиката на повествованието. Кохерентност и кохезия. Стратегии на предаване на чуждото в превода: „одомашняване“ или „очуждаване“? Стратегии в превода на пародия, хумор, алюзии, диалектизми. Превод на литература за деца.

Очаквани резултати:

- умения за самостоятелен анализ на художествен текст с оглед установяване на преводната проблематика

- умения за обоснован избор на преводаческа стратегия, която да доведе до адекватно предаване на текста

- напреднали умения в осъзнаването и адекватното предаване на междукултурни различия

- умения за критичен прочит на публикувани преводи и използване на адекватен метаезик в обсъждането им, включително и чрез кратко самостоятелно изследване, което би могло да послужи за основа на магистърска теза

- умения за саморедактиране и редактиране на преводен текст

- умения за ефикасно използване на справочни източници

- осведоменост за професионалните изисквания и стандарти при публикуването на художествени преводи, както и някои страни на преводаческата работа в реални условия (взаимодействие с издатели, работа с редактори и коректори и др.).

 Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 25%; курсова работа 50%

 

Европейски институции и превод (английски-български и френски-български) – 30 ч.

проф. д.ф.н. Весела Генова 

Целта на лекционния курс към дисциплината „Европейски институции и превод“ е да запознае студентите с някои основни и важни специфики на превода в и за европейските институции.

В семинарите към дисциплината „Европейски институции и превод“ се работи с оригинални европейски текстове на английски и на френски език. Целта е студентите да придобият и развият специфични умения за адекватен и качествен професионален превод на такива текстове.

В курса на обучение по дисциплината „Европейски институции и превод“ са предвидени две писмени разработки, които представляват преводи на реални европейски текстове, непревеждани на български език.

В лекционния курс на дисциплината „Европейски институции и превод“ се разискват проблеми, свързани с особеностите на евролекта, както и различни проблеми за превода на европейски текстове на равнище лексика, структура и стил.

Придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за решаване на практически преводачески задачи.

Курсът се води на български език, а работните материали са на български, английски и френски език. 

Очаквани резултати:

- придобиване на познания за европейските институции и техните документи

- задълбочено разбиране на типа, предназначението, езика и стила на текстовете на европейските институции

- усвояване на съответната терминология

- умения за използване на онлайн бази данни на ЕС

- напреднали умения за превод на текстове на европейските институции

- умения за спазване на специфичните изисквания на клиента

- умения за извършване на контрол на качеството при превеждане на европейски текстове от френски и от английски.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; изпит 50%

 

Превод на икономически текстове – 30 ч.

д-р Калина Братанова, хоноруван преподавател

Курсът запознава студентите с основни понятия от области като макроикономика, микроикономика, финанси и счетоводство. Превеждат се обзорни текстове, които засягат актуални проблеми на глобалната икономика и икономическата теория, както и фрагменти от автентични бизнес документи. Работата е организирана в четири тематични модула, всеки от които съдържа: една теоретична сесия, установяваща терминологично-понятийната рамка, две практически сесии за превод на текстове от английски на български и от български на английски език, и една задача за самостоятелна работа. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.Оценяването става на базата на текущ контрол върху задачите за самостоятелна работа.

Микромодули: макроикономика, микроикономика, финанси.

Очаквани резултати:

- адекватно разбиране и умения за превод на професионално ниво на специализирани текстове в областта на икономиката и финансите

- усвояване на базова терминология в тази област

- усвояване на методики за събиране и обмен на информация и източници за справки

- умения за компилиране и архивиране на собствени терминологични бази данни на различна тематика

- придобиване на междукултурна компетентност в областта на икономиката и финансите.

 Оценяване: текуща самостоятелна работа 50%; контролни/финален тест 50%

 


 

Синхронен превод ІI част  – 30 ч.

ас. Лика Пищалова

 Целта на този курс е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Фокусът е върху превод от английски на български, като рамка се използват сравнително прости и лесно приложими теоретични постулати, които да канализират усилията на обучаемите. Използват се реални текстове от последните пет-шест години, които обхващат най-често срещаните формати и регистри в конферентна ситуация. Преподавателят следи и анализира продукцията на обучаемите като осигурява съвети и насоки, както и примери от собствената си практика. Необходимо е преподавателят да е практикуващ конферентен преводач, за да може действително да е в помощ на студентите. Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Очаквани резултати:

- умения за използване на технологиите за синхронен превод

- напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст

- умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- умения за работа в екип.

Оценяване: тестова проверка 25%; текуща самостоятелна работа 50%, изпит 25%

 

Консекутивен превод IІ част  – 30 ч.

гл. ас. д-р Владимир Филипов

Дисциплината Консекутивен превод, ІІ част (английски език) разширява и надгражда над проблематиката, разработена в курса Консекутивен превод, І част (английски език), но има относителна самостоятелност и може да се изучава от студенти, неизучавали първата част. Първо се прави разширен преговор, а след това се затвърждават и развиват на по-високо ниво базовите техники и умения, свързани с консекутивния превод: техники за развиване на паметта; умения за извличане на информация от устен и писмен текст и за съставяне на тематични мини-глосари от термини; умения за водене на бележки и др.

Както и в първата част на дисциплината, студентите се насърчават да следят събитията по утвърдените световни медии, както и да се информират допълнително за историята и обществото на съответните страни с цел разширяване на общата си култура и езиковите познания, които са от ключова важност за работата на преводача.

Очаквани резултати:

- усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране

- oбогатяване на терминологичния и фразеологичен запас

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- усвояване на основни техники за развитие на паметта

- усвояване на основни техники за овладяване на стреса

- обогатяване на обща култура и повишена степен на информираност.

 Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Изпит 50%; Текуща самостоятелна работа 25%

 

Филмов превод и субтитри (английски-български) – 30 ч.

хон. ас. Андрей Георгиев - професионален преводач

Целта на дисциплината е да запознае студентите със спецификите на екранния текст, с инструменталната роля на езикa в тази му употреба, с особеностите на филмовия диалог, с начините за оптимизация на текст с цел сбито предаване на най-ключовата за действието информация, представяне на видовете софтуер за субтитриране, видовете филмов превод в съвременен пазарен контекст и запознаване с изисквания и особености на професията „филмов преводач“, включително ролята му в процеса на филмообработка.

Курсът се базира на спецификата на филмовия превод като особен вид междуезикова, междукултурна, а често и интерсемиотична аудиовизуална трансформация. Студентите придобиват основните познания, необходими за преодоляването на ограниченията (физически, езикови и културни), характеризиращи субтитрирането и дублажа. Обръща се внимание на приликите и отликите на субтитрирането и дублажа с другите видове превод, писмен и устен, и се дава възможност на студентите да развият способности за прочит и сбито предаване на езиковия компонент от различни по тип филмови текстове. Курсът включва и индивидуална и групова работа в аудиторна и студийна обстановка.

Очаквани резултати:

- усвояване на стратегии за адекватно превеждане на различни типове аудиовизуални текстове

- умения за използване на професионален софтуер

- развиване на уменията за резюмиране и компресиране на информация

- придобиване на знания за особеностите на филмовия диалог и умения за сбитото му предаване

- умения за създаване на собствени субтитри и основни умения в превода за дублаж.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; презентация 25%; курсов проект 50%;

 

Превод на технически текстове – 30 ч.

хон. асистент Иван Найденов

Целта на курса е да запознае студентите с методиката и процедурите за извличане на терминологични единици на знанието от онлайн текстове в тясна предметна област, както и подреждането им в терминологични бази данни. Работи се с достъпни в интернет терминоекстрактори, онлайн речници, глосари и други източници на едноезични/многоезични терминологични данни. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра. Предмет на част от занятията е съставянето на двуезични мини терминологични банки за преводачески цели.

Дисциплината също така запознава студентите с основните стратегии при превод на текстове от различни жанрове на научно-техническия стил. Студентите се запознават със специфичните езиково-стилистични средства, използвани при превод от/на английски език в областта на науката и техниката. Специално внимание се обръща на кохезивните средства, използвани в двата езика при този вид превод. Усвоява се методика за решаването на преводачески проблеми, свързани с езиковата, прагматичната и културната специфика на научно-техническия стил.

Очаквани резултати:

- придобиване на знания за идентифициране и документиране на информация и умения за извличане и боравене с терминология от областта на техническите науки

- добиване на знания и умения за извличане на терминология и за критична преценка на източниците

- знания и умения за използване на бази данни, преводачески памети и автоматизирани системи за превод в областта на техническите науки

- умения за архивиране на документацията и изработване на електронни корпуси и собствени

бази данни в областта на техническите науки

- овладяване на специфичния регистър на текстовете в техническата сфера

- умения за компетентен превод на текстове от техническата сфера

- осмисляне на културните различия в техническата област и развиване на стратегии за справяне с проблемите, които те поставят пред преводача.

 Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; изпит 25%; текуща самостоятелна работа 50%.

Стихотворен превод – 15 ч.

проф. д.ф.н. Александър Шурбанов

Целта на курса е да запознае студентите с основни принципи на превода на стихотворни текстове и да култивира у тях практически умения в тази област.

В курса на обучение са предвидени поредица разработки-учебни преводи на стихотворения от съвременни англоезични автори и заключителна курсова работа, обобщаваща и осмисляща резултатите от тази дейност.  В лекционния курс се разискват основните аспекти на проблематиката на адекватния превод на поезия с оглед на спецификата на тази дейност въобще и на традициите на българската преводаческа школа. В интерактивни занятия придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за развиване на практически умения при превода на римувани метрически стихотворения, свободен стих, раздвижен ритъм.

Очаквани резултати:

- овладяване на основни знания за стихосложението в англоезичната и в българската културно-историческа традиция

- придобиване на познания за спецификата на превода на поетичен текст

- напреднали умения за стилистичен анализ на поетични текстове за целите на превода

- овладяване на стратегии за пресъздаване на различни типове прозодични системи

- умения за подбор и прилагане на подходящи стратегии за съхраняване на смисъла, стилистичните особености и въздействието на изходния поетичен текст

- умения за самостоятелен критически анализ и оценка на публикувани преводни текстове.

 Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; самостоятелна работа 25%; курсов проект 50%

 

Практически френски език IІ част – 30 ч.

 

 

 

 

Избираеми дисциплини Магистърска програма „Превод“ (с френски език)

Първи семестър

Превод на обществено-политически текстове І част – 30 ч.

хон. ас.Станимир Делчев - професионален преводач

Дисциплината цели да развие умения по превод от френски на български на обществено-политически текстове. Последните са представени със статии от авторитетни френскоезични вестници и списания. Изборът на материали е насочен към пет основни теми: 1) Световна и европейска политика; 2) Икономика и финанси; 3) Въоръжени конфликти и военно дело; 4) Екология и опазване на околната среда; 5) Социални проблеми: здравеопазване, престъпност, образование, социално осигуряване и др. На всяка тема се посвещават по 3 занятия на семестър, като се обръща внимание на структурата на тестовете, употребената терминология и стиловите особености.

Очаквани резултати:

 - разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях

- умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода

- умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми

- овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера

- овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;

- овладяване на редакторски и коректорски техники

- затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 70%; изпит 30%

Превод на художествени текстове І част – 30 ч.

проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на художествени текстове (френски език) – първа част” запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от френски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

 Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Целта е да запознае студентите с основните лексикални, синтактични и стилистични особености на съвременната френска литература. Особено внимание се обръща на конкретните практически проблеми на превода, обусловени от спецификите на двата езика: френски и български с оглед избягването на деформациите и редуциране на загубите. Стремежът е магистрантите да добият необходимата професионална компетентност за превеждане и редактиране на художествени текстове и да усвоят технологията на превода.

Очаквани резултати:

- умения за идентифициране на регистрите на художествени текстове от различни жанрове и за подбиране на адекватни съответствия при техния превод

- умения за прилагане на адекватен понятиен и методологичен инструментариум в анализа на макроструктурата и стилистиката на различни художествени текстове

- умения за обоснован избор на преводаческа стратегия, която да доведе до адекватно предаване на текста

- напреднали умения в осъзнаването и адекватното предаване на междукултурни различия

- умения за критичен прочит на публикувани преводи и използване на адекватен метаезик в обсъждането им

- умения за саморедактиране и редактиране на преводен текст

- умения за ефикасно използване на справочни източници.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; портфолио 20%; изпит 60%

Превод на юридически текстове – 30 ч.

доц. д-р Маргарита Руски

В курса се изучават основни юридически термини и специфични термини от Европейското право на базата на оригинални текстове. Работата включва запознаване с широк корпус от законодателни актове от първичното и вторично право, текстове на Европейския съд, административни текстове, международни договори, тълкувателни текстове и текстове от съдебната практика, което позволява на обучаваните да придобият специфични теоретични и практически познания, както и езикови умения. Заниманията се организират около основни теми от изграждането на Европейския съюз под формата на устни експозета, с цел запознаване с контекста, който е определящ при оформянето на терминологичното значение, съпоставяне на различни по характер текстове с цел извличане на типични конструкции, работа върху конкретна лексика, превод на оригинални текстове от български на френски и от френски на български.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Очаквани резултати:

- усвояване на определен обем от специализирани знания в областта на правото на ЕС

- придобиване на компетентност за основна специализирана терминология

- придобиване на умения за ориентиране в специализирания контекст на отделните юридически жанрове в рамките на правото на ЕС

- осъзнаване на междукултурните различия между различните правни системи и техния език

- напреднали умения за прецизно превеждане на специализиран юридически текст от френски на български език

- усвояване на методи за събиране и обмен на информация и източници за справка

- извеждане и поощряване на добри практики за превод на юридически текстове.

Оценяване: текуща самостоятелна работа 20%, самостоятелен превод на текст 20%, презентация 20%, изпит 40%

Синхронен превод І част – 30 ч.

хон. ас. Станимир Делчев - професионален преводач

Целта на този курс за обучение е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Целта на дисциплината „Синхронен превод” е да запознае студентите с особеностите на устния и в частност на синхронния (конферентния) превод, да им създаде умения за говорене пред микрофон и работа с техническите устройства. Застъпени са и техниките на синхронен превод „на ухо”. Упражненията включват предварително подбрани и редактирани текстове на различни, главно обществено-политически теми. Тематиката е актуална и тясно свързана с основните сюжети, застъпени във френската и българската преса, с оглед точното им възпроизвеждане на целевия език. Развива се способността за свободно изразяване на чуждия и собствения език на стереотипни изрази и клишета, често срещани в устната реч. Работа в екип.

Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Очаквани резултати:

- умения за използване на технологиите за синхронен превод

- напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст

- умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- умения за работа в екип.

Оценяване: групова работа 20%; тестова проверка 80%

Консекутивен превод І част – 30 ч.

хон. ас.Станимир Делчев - професионален преводач

Целта на дисциплината „Консекутивен превод“ І част е да запознае студентите с особеностите на устния превод при двустранен и многостранен разговор и изнасяне на беседа (приветствие, доклад), както и да им позволи да придобият необходимите поведенчески умения. Работи се с адаптирани текстове и записи от изказвания, интервюта и беседи на български и френски език по различни актуални обществени, политически, културни и икономически теми. Първоначално се извършва запознаване с темата и натрупване на общи познания и лексикален запас. След общо изложение и събеседване на изходния и целевия език, изходният текст се прочита на кратки и смислено еднородни пасажи, а участниците на свой ред възпроизвеждат на глас прочетеното на целевия език.

Предвидено е разработване на слово или кратко експозе по зададена тема.

Владеенето на чуждия (френския) език трябва да позволява свободно и правилно изразяване. За усъвършенстване на това умение, в курса на обучение по дисциплината „Консекутивен превод“ се предвиждат устни дебати (на френски език) по вече разглеждани и превеждани текстове.

Очаквани резултати:

- усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране

- развиване на способностите за устна комуникация на български и френски език; правоговор

- oбогатяване на терминологичния и фразеологичен запас

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- усвояване на основни техники за развитие на паметта

- усвояване на основни техники за овладяване на стреса

- обогатяване на обща култура и повишена степен на информираност.

Оценяване: групова работа 10%; участие в тематични дискусии в часовете 20%; тестова проверка 70%

Превод на технически текстове І част – 30 ч.

проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината Превод на технически текстове, I част цели да постави основите на някои от професионалните преводачески компетентности, а именно езиковата, интеркултурната, тематичната, информационната и технологичната, и да въведе студентите в продуктивното измерение на предоставянето на преводачески услуги. Стремежът е студентите да добият необходимата базова професионална компетентност за превеждане и редактиране на технически текстове в областите архитектура, градоустройство и сградостроителство. При завършване на курса студентите ще са усвоили преносими знания и умения, които ще могат да прилагат и в други области на техническия превод.

Работата е организирана в три тематични модула по 10 часа, всеки един от които съдържа:

• теоретична част, която въвежда терминологичната рамка;

• практическа част за активиране и прилагане на усвоения понятиен апарат (лексикални упражнения);

• възлагане на самостоятелна работа на студентите (превод на 20-25 реда от оригинален френски специализиран текст на български език);

• проверка, коментар и редактиране на превода (на следващото занятие).

Основната цел на лекционния компонент на курса е овладяването на специфични знания и умения, необходими за превеждането на оригинални технически текстове от френски на български език в областите архитектура, градоустройство и сградостроителство. Тя се конкретизира в следните направления:

• усвояване на базовата терминология, необходима за ориентирането в проблематиката и разбирането на специализирани текстове в трите области;

умения за извличане и резюмиране на съществената информация в техническата документация;

• умения за подбор на подходящ регистър на превода на техническите текстове и документация, съответстващ на българската езикова практика в съответната област;

умения за разбиране и анализиране макроструктурата на оригиналните документи в цялостната й кохерентност (вкл. нейните визуални елементи - чертежи, графики, диаграми).

При завършване на курса се очаква студентите да могат:

- да идентифицират, класифицират и намират българските съответствия на най-често използваните във френските текстове архитектурни и строителни термини

- да прилагат адекватни стратегии за превеждане от френски на български език на текстове по сградостроителство, архитектура и градоустройство

- да извличат и резюмират съществената информация в техническата документация

- да разчитат и анализират технически чертежи, графики, диаграми

- да подбират и използват речници, справочници и онлайн ресурси в областта на строителството и архитектурата

- да откриват, анализират и обсъждат, като използват съответния метаезик, трудностите при превода на текстове от тези области

- да оценяват критично и да редактират свои и чужди преводи, като аргументират своята позиция

- да организират своята преводаческа работа.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 25%; тестове 50%

Превод на медицински текстове – 30 ч.

хон. ас. Симеон Ласкаров

Курсът по превод на медицински текстове от френски на български език има за цел да запознае участниците в нея с една рядко срещана в бакалавърската степен на обучение медицинска тематика. Основна цел е чрез превод на текстове с такава тематика да се изградят умения у студентите да работят в тази област, за да могат да се справят в бъдещата си работа като преводачи на медицинска литература или на материали с такава насоченост. От друга страна, това ще способства за обогатяване на техните речникови познания посредством намиране и прилагане на адекватни форми, изрази и думи от съответния специфичен регистър. За целта, отправен пункт е подходящият текст с медицинска тематика, който се предоставя на студентите за самостоятелна работа, след което се проверява индивидуално и колективно с представения от преподавателя окончателен примерен модел. С цел в рамките на 30 часа, за да се постигне оптимален резултат, текстовете са подбрани от различни дялове на медицината: офталмология, оториноларингология, клиника и параклиника, радиология, кардиология, стоматология, неврология, психиатрия, хирургия. Така представеният спектър от областта на медицината дава широки възможности за обогатяване на медицинските познания и приложението им в преводната литература на двата езика.

Очаквани резултати:

- развиване на стратегии за добиване на тематични и терминологични познания в основни раздели на медицината

- развитие на знания за идентифициране и документиране на информация и умения за извличане и боравене с медицинска терминология

- придобиване на знания и умения за извличане на терминология и за критична преценка на източниците в областта на медицината

- придобиване на компетентност и увереност за адекватен професионален превод в областта на медицината

- осъзнаване на проблемите, създавани от междукултурните различия, и адекватно справяне с тях в процеса на превода

- осъзнаване и придобиване на познания за социалното и етично измерение на превода за медицински цели.

Оценяване: текуща самостоятелна работа 50%; изпит 50%

Превод на икономически текстове – 30 ч.

хон. ас. Любен Леков

Целта на курса „Превод на икономически текстове (френски език)“ е да запознае студентите с основни категории и понятия от областта на общата икономика и финансите, в контекста на глобализацията. При обучението акцентът се поставя върху превода от френски на български и обратно на подходящи оригинални текстове по теми в икономическата и финансовата сфера. Предвижда се също така и въведение във френската бизнес-кореспонденция: съставяне и превод на търговски писма отнасящи се до различните етапи и аспекти на една външнотърговска сделка, както и редактиране на търговски договор.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Очаквани резултати:

- адекватно разбиране и умения за превод на професионално ниво на специализирани текстове в областта на икономиката и финансите и в различни бизнес жанрове

- усвояване на базова терминология в тази област

- усвояване на методики за събиране и обмен на информация и източници за справки

- умения за компилиране и архивиране на собствени терминологични бази данни на различна тематика

- придобиване на междукултурна компетентност в областта на икономиката и финансите.

Оценяване: групова работа 20%, портфолио 30%, тестове 50%

 

Превод на типова документация – 30 ч.

хон. ас. Станимир Делчев - професионален преводач

Целта на курса „Превод на типова документация“ е да запознае студентите със спецификата на превода на официални документи, издавани от български и чуждестранни власти на български и френски език. Изучават се техниките на документалния превод с оглед на произхода и предназначението на документите. Разглежда се нормативната уредба, свързана с отговорностите на преводача, транслитерацията на личните и географските имена, текущата практика и процедура за заверка на превода и легализация на документите. Разработва се глосар на най-често срещаните термини.

Работи се с копия на оригинални документи на български и френски език, с осигурена защита на личните данни. Целта е студентите да получат непосредствена представа за външния вид и съдържанието, да придобият практически умения за превод и оформление на текста и описание на графичните изображения.

Важна особеност е, че в повечето случаи преводът на документи се извършва от български на чужд (френски) език.

Очаквани резултати:

- осведоменост за най-често превежданите типове официални документи и особеностите при тяхното превеждане

- осъзнаване на културно обусловените различия в различните видове типови документи и адекватно съобразяване с тях в преводната практика

- умения за прецизен превод в съответствие със съществуващите нормативни уредби и изисквания за оформление

- умения за уместен подбор, преценка за надеждността и ефикасно боравене с източници на информация и информационни технологии

- напреднали умения за саморедактиране, редактиране и корекция на преведен текст

- развиване на умения за работа в условия на конфиденциалност и правна отговорност

- умения за екипна работа.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; тестова проверка 50%

Практически английски език І част 30 ч.

 

Втори семестър

 

Превод на обществено-политически текстове, ІІ част – 30 ч.

хон. ас.Станимир Делчев - професионален преводач

Предложената дисциплина цели да продължи развиването на умения по превод от френски на български на обществено-политически текстове. Последните са представени със статии от авторитетни френскоезични вестници и списания. Изборът на материали е насочен към пет основни теми: 1) Световна политика; 2) Данъчна политика; 3) Дипломация; 4) Политически избори и предизборни кампании; 5) Социални проблеми: образование, социално осигуряване и др. На всяка тема се посвещават по 3 занятия на семестър, като се обръща внимание на структурата на тестовете, употребената терминология и стиловите особености.

Очаквани резултати:

 - разпознаване на типовете текстуалност и жанрови особености в широк спектър от текстове в обществено-политическата сфера и определяне на адекватни преводачески подходи към тях

- умения за разпознаване на презумпции, алюзии, културни стереотипи и клишета и за предаване на културно-специфични елементи в превода

- умение за дефиниране и прилагане на стратегии за решаване на конкретни преводни проблеми

- овладяване на широк набор от метаезикови изразни средства, свързани с публичната сфера

- овладяване на базова терминология, най-често срещана в обществено-политическите жанрове;

- овладяване на редакторски и коректорски техники

- затвърждаване на уменията за работа с различни справочни и помощни източници.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 70%; изпит 30%

Превод на художествени текстове, IІ част – 30 ч.

проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на художествени текстове, II част“ е продължение на дисциплинатаПревод на художествени текстове, I част“. Нейната цел е студентите да се усъвършенстват придобитите през първия семестър умения за превеждане на съвременна художествена проза от френски автори. Превежданите текстове са по-сложни в сравнение с онези от първата част. Продължава практическата работа за редуциране на деформациите при превода. Стремежът е студентите да придобият професионални преводачески компетентности (езикова, интеркултурна, тематична, информационна) за превеждане и редактиране на художествени текстове, които да позволят вписването им в сферата на преводаческите услуги.

В края на курса студентите ще могат:

- да идентифицират регистрите на художествени текстове от различни жанрове и да подбират адекватни съответствия при техния превод

- да анализират конкретните практически проблеми на превода, обусловени от спецификите на двата езика

- да прилагат адекватен понятиен и методологичен инструментариум в анализа на макроструктурата и стилистиката на различни художествени текстове

- да обосновават връзките на използваните езикови и стилистични варианти и социокултурната ситуация на тяхното функциониране

- да схващат влиянието на жанровата традиция върху преводаческите решения

- да оценяват критично степента на адекватност на преводите с оглед на техните дискурсивни и стилистични специфики

- да редактират свои и чужди художествени преводи.

 Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 20%; портфолио 20%; изпит 60%

Европейски институции и превод (английски-български и френски-български) – 30 ч.

проф. д.ф.н. Весела Генова 

Целта на лекционния курс към дисциплината „Европейски институции и превод“ е да запознае студентите с някои основни и важни специфики на превода в и за европейските институции.

В семинарите към дисциплината „Европейски институции и превод“ се работи с оригинални европейски текстове на английски и на френски език. Целта е студентите да придобият и развият специфични умения за адекватен и качествен професионален превод на такива текстове.

В курса на обучение по дисциплината „Европейски институции и превод“ са предвидени две писмени разработки, които представляват преводи на реални европейски текстове, непревеждани на български език.

В лекционния курс на дисциплината „Европейски институции и превод“ се разискват проблеми, свързани с особеностите на евролекта, както и различни проблеми за превода на европейски текстове на равнище лексика, структура и стил.

Придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за решаване на практически преводачески задачи.

Курсът се води на български език, а работните материали са на български, английски и френски език. 

Очаквани резултати:

- придобиване на познания за европейските институции и техните документи

- задълбочено разбиране на типа, предназначението, езика и стила на текстовете на европейските институции

- усвояване на съответната терминология

- умения за използване на онлайн бази данни на ЕС

- напреднали умения за превод на текстове на европейските институции

- умения за спазване на специфичните изисквания на клиента

- умения за извършване на контрол на качеството при превеждане на европейски текстове от френски и от английски.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; изпит 50%

 

Лексикология – 30 ч.

доц. д-р Асен Чаушев

Целта на курса е да се предложи и усвои структуриран, научно обоснован подход към проблематиката, свързана с използването на различните видове речници в преводаческата работа с оглед на прилагането му в практиката на превода. След запознаване с видовете речници вниманието се насочва последователно към макроструктурата и микроструктурата на речника. Особено внимание се обръща на електронните и онлайн речниците, както и на колаборативните лексикографски сайтове. На тази основа се въвежда и усвоява практическа лексикографска дейност, която обогатява уменията на преводача и пряко допринася за качествата на превода.

Очаквани резултати:

- усвояване на основни понятия и термини от лексикологията

- познания за типологията и структурата на речниците и задълбочени умения за тяхното качествено използване

- умения за информирана преценка за надеждността на лексикографските източници и за уместния им подбор според потребностите на конкретни преводачески задачи

- развиване на начални умения за лексикографско съставителство, които могат успешно да приложат, освен другаде, и при изготвянето на магистърска теза в областта на превода и преводознанието.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; групова работа 25%; изпит 50%

 

Синхронен превод, ІI част – 30 ч.

хон. ас. Станимир Делчев - професионален преводач

Целта на този курс за обучение е да продължи въвеждането на студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Целта на дисциплината „Синхронен превод” е да запознае студентите с особеностите на устния и в частност на синхронния (конферентния) превод, да им създаде умения за говорене пред микрофон и работа с техническите устройства. Застъпени са и техниките на синхронен превод „на ухо”. Упражненията включват предварително подбрани и редактирани текстове на различни, главно обществено-политически теми. Тематиката е актуална и тясно свързана с основните сюжети, застъпени във френската и българската преса, с оглед точното им възпроизвеждане на целевия език. Развива се способността за свободно изразяване на чуждия и собствения език на стереотипни изрази и клишета, често срещани в устната реч. Работа в екип.

Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

 Очаквани резултати:

- умения за използване на технологиите за синхронен превод

- напреднали умения за резюмиране и компресиране на устен и писмен текст

- умения за гладко и уверено предаване на смисъла на изходното изказване

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- умения за работа в екип.

Оценяване: групова работа 20%; тестова проверка 80%

Консекутивен превод IІ част – 30 ч.

хон. ас. Станимир Делчев - професионален преводач

Целта на дисциплината „Консекутивен превод ІІ част е да продължи запознаването на студентите с особеностите на устния превод при двустранен и многостранен разговор и изнасяне на беседа (приветствие, доклад), както и да им позволи да придобият необходимите поведенчески умения. Работи се с адаптирани текстове и записи от изказвания, интервюта и беседи на български и френски език по различни актуални обществени, политически, културни и икономически теми. Първоначално се извършва запознаване с темата и натрупване на общи познания и лексикален запас. След общо изложение и събеседване на изходния и целевия език, изходният текст се прочита на кратки и смислено еднородни пасажи, а участниците на свой ред възпроизвеждат на глас прочетеното на целевия език.

Предвидено е разработване на слово или кратко експозе по зададена тема.

Владеенето на чуждия (френския) език трябва да позволява свободно и правилно изразяване. За усъвършенстване на това умение, в курса на обучение по дисциплината „Консекутивен превод” се предвиждат устни дебати (на френски език) по вече разглеждани и превеждани текстове.

 Очаквани резултати:

- усвояване на техники и затвърждаване на уменията за водене на бележки и резюмиране

- развиване на способностите за устна комуникация на български и френски език; правоговор

- oбогатяване на терминологичния и фразеологичен запас

- умения за подготвяне на миниглосари в различни тематични области

- усвояване на основни техники за развитие на паметта

- усвояване на основни техники за овладяване на стреса

- обогатяване на обща култура и повишена степен на информираност.

Оценяване: групова работа 10%; участие в тематични дискусии в часовете 20%; тестова проверка 70%

Филмов превод и субтитри (френски-български) – 30 ч.

хон. ас. Гергана Стойчева - професионален преводач

Целта на дисциплината е да запознае студентите със спецификите на екранния текст, с инструменталната роля на езикa в тази му употреба, с особеностите на филмовия диалог, с начините за оптимизация на текст с цел сбито предаване на най-ключовата за действието информация, представяне на видовете софтуер за субтитриране, видовете филмов превод в съвременен пазарен контекст и запознаване с изисквания и особености на професията „филмов преводач“, включително ролята му в процеса на филмообработка.

Курсът се базира на спецификата на филмовия превод като особен вид междуезикова, междукултурна, а често и интерсемиотична аудиовизуална трансформация. Студентите придобиват основните познания, необходими за преодоляването на ограниченията (физически, езикови и културни), характеризиращи субтитрирането и дублажа. Обръща се внимание на приликите и отликите на субтитрирането и дублажа с другите видове превод, писмен и устен, и се дава възможност на студентите да развият способности за прочит и сбито предаване на езиковия компонент от различни по тип филмови текстове. Курсът включва и индивидуална и групова работа в аудиторна и студийна обстановка.

Очаквани резултати:

- усвояване на стратегии за адекватно превеждане на различни типове аудиовизуални текстове

- умения за използване на професионален софтуер

- развиване на уменията за резюмиране и компресиране на информация

- придобиване на знания за особеностите на филмовия диалог и умения за сбитото му предаване

- умения за създаване на собствени субтитри и основни умения в превода за дублаж.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; презентация 25%; курсов проект 50%;

Превод на технически текстове, ІІ част – 30 ч.

проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на технически текстове, II част“ цели да затвърди и усъвършенства някои от професионалните преводачески компетентности, а именно, езиковата, интеркултурната, тематичната, информационната и технологичната, необходими за въвеждането на студентите в продуктивното измерение на предоставянето на преводачески услуги. Стремежът е студентите да усъвършенстват придобитата след завършването на дисциплината „Превод на технически текстове – I част базова професионална компетентност за превеждане и редактиране на текстове в три нови области – геодезия, транспортно строителство и хидростроителство. При завършване на курса студентите ще са усвоили преносими знания и умения, които ще могат да прилагат и в други области на техническия превод.

При завършване на курса студентите ще могат:

- да идентифицират, класифицират и намират българските съответствия на най-често използваните във френските текстове геодезични, транспортностроителни и хидростроителни термини

- да извличат и резюмират съществената информация от техническата документация;

- да прилагат адекватни стратегии за превеждане на текстове от френски на български език в съответните области

- да работят с електронни бази данни и специализиран софтуер

- да откриват, анализират и обсъждат трудностите при превода на текстове по геодезия, транспортно и хидростроителство, като използват съответния метаезик

- да оценяват критично и да редактират свои и чужди преводи, като аргументират позицията си

- да разпределят ефективно времето за превод

- да изработват преводачески проект.

Оценяване: участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 25%; тестове 50%


Стихотворен превод – 15 ч.

проф. д.ф.н. Паисий Христов

Целта на дисциплината „Стихотворен превод (френски език)“ е да запознае студентите-магистранти с основите на френското и на българското стихосложение и с принципите на стихотворния превод, като база за придобиване на умения за практическа работа.

Курсът има интердисциплинарен характер (с литературоведска и езиковедска насоченост) и си поставя за цел да представи, на базата на общата теория за художествения превод, особеностите на стихотворния превод, които произтичат от спецификата на различните езикови системи и на съответния тип стихосложение. Анализът на стихотворния текст на различни нива (метрическо, фонетическо, строфическо и пр.) цели да се запознаят студентите с градивните особености на текста, които са от първостепенно значение за транспозицията му в друга версификационна система. Съпоставително изучаване на оригинални френски поетически творби техните преводни версии на български език дава възможност за проникване в техниката на стихотворния превод и за придобиване впоследствие на практически умения и на компетентност за оценка и критика на превода на поетически текст.

Обучението се води на френски език.

Очаквани резултати:

- овладяване на основни знания за стихосложението във френскоезичната и в българската културно-историческа традиция

- придобиване на познания за спецификата на превода на поетичен текст

- напреднали умения за стилистичен анализ на поетични текстове за целите на превода

- овладяване на стратегии за пресъздаване на различни типове версификационни системи

- умения за подбор и прилагане на подходящи стратегии за съхраняване на смисъла, стилистичните особености и въздействието на изходния поетичен текст

- умения за самостоятелен критически анализ и оценка на публикувани преводни текстове.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; тестова проверка 50%

Френският разговорен език в писмен текст – 30 ч.

хон. ас. Симеон Ласкаров

Дисциплината си поставя за задача да попълни една от празнотите в изучаването на съвременния френски език, а именно боравенето със стилистичните нива и разнообразието от регистри разговорната реч, които навлизат масово в пресата, телевизията и не на последно място в белетристиката. Набляга се върху фамилиарната, разговорна и жаргонна реч с цел разбирането и предаването на текста в преводачески аспект. Предлагат се текстове от различни стилистични нива. За целта е подбрана, литература, речници и библиография от известни писатели и лексикографи работещи в тази сфера. Дисциплината има и предимството, че чрез преводната разработка на текстовия материал упражняващият се запознава и със съответните фамилиарни и разговорни нива на матерния си език.

Очаквани резултати:

- вникване в особеностите и комуникативните функции на разговорните регистри в изходния език и езика на превода в различни писмени жанрове

- адекватно боравене със стилистичните нива и разнообразието от регистри в речта

- усвояване на набор от стратегии и похвати за превод от френски на български на различни стилови регистри и разновидности на разговорния език

- умения за подбор и адекватно боравене с речници и други информационни източници

- аналитични и критически умения за оценка на преводни текстове от източници, отличаващи се с разговорен френски език.

Оценяване: самостоятелна работа 50%; тестове 50%

Практически английски език IІ част – 30 ч.

 

 last change: Wednesday 04/14/2021 05:13pm