Wednesday 09/14/2011 12:02 pm
Приемен изпит и условия за кандидатстване @ Приемен изпит и условия за кандидатстване   by zelma
Приемен изпит и условия за кандидатстване

Описание на приемния изпит

 

Приемният изпит се провежда в две части. Първата се състои в писмен превод от английски на български или от френски на български (кандидатите с двата езика полагат изпити по превод от двата езика) на публицистичен текст. Разрешено е ползването на речници. Успешно издържалите писмения изпит (с Мн. добър 4.50) се допускат до устен изпит, който проверява общата култура и говорните умения на кандидатите. Общият успех от писмения и устния изпит трябва да бъде най-малко Много добър 4.50.

 

Устният изпит протича под формата на събеседване на английски или френски език. Въпросите, които се задават от изпитната комисия, целят да проверят:

 • общата култура на кандидатите;

• комуникативните им умения;

• интересът им към съответната магистърска програма, с оглед на професионалната реализация.

 

Допълнителни условия за прием:

 • Кандидатите, които не са завършили образователно-квалификационната степен „Бакалавър” на специалността Английска/Френска филология, трябва да представят удостоверение за много добро владеене на английски и/или френски език (писмено и говоримо).

• За платена форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от Добър 4.00.

 

Кандидатите могат да получават допълнителна информация за магистърската програма по Превод:

на тел. 9308 314, Катедра „Англицистика и Американистика” – каб. 167;

 на тел. 9308 281, Катедра по Романистика – каб. 170.

 
last change: Thursday 07/14/2016 03:22pm