Tuesday 04/10/2018 06:09 pm
Стаж по превод @ Стаж по превод   by zelma

 

Стаж по превод

 

Продължителност на стажа по учебен план – 120 учебни часа (които се равняват на 90 астрономически часа).

Стажът се структурира в две части:

A. 60 астрономически часа практически преводачески стаж  в преводаческата или по-общо в езиковата индустрия (агенция, бюро за преводи, издателство, преводачески отдел на фирма, държавна институция, НПО и пр.) или чрез приравняване към страници професионален превод при съотношението 4 стр. = 8 часа, тоест, 30 стандартни страници).

B. 30 астрономически часа присъствен стаж в преводаческа агенция (изпълнява се през 3-ти семестър). Присъственият стаж се планира и осигурява от ръководството на магистърската програма.

 

Част А) се изпълнява в течение на 2-ри и 3-ти семестър при следните условия:

- За изработените в преводаческата/езиковата индустрия часове да се представи документ от работодателя, който да съдържа: точно описание на вида работа, структура на отработеното време (напр. почасово по индивидуален график, на половин работен ден, на пълен работен ден), начин на ангажиране (на трудов договор, на граждански договор, като неплатен стаж и пр.), дейности, свързани с преводаческата професия, освен преводи, и пр. (вж. образеца).

- В горния случай студентът да представи допълнително подробен отчет за стажа с изброяване на преводаческите умения и компетентности, които са били развити. Представя се и електронно портфолио с направените преводи (при запазване на необходимата конфиденциалност и ако правилата на работодателя позволяват това[1]), както и почасов отчетен график на работата по тях.

- Преводите трябва да са професионални и за реална употреба, а не учебни.

- Ръководството на МП „Превод“ може да предлага на студентите възможности за такива преводи (например, за нуждите на Културния център към СУ, на сайта на СУ и др. подобни). Същевременно, задача и отговорност на студентите е да намират самостоятелно такива възможности.

- Студентите съставят електронно досие в Google docs, което съдържа:

1) Служебна бележка от работодателя за изработените в преводаческата/езиковата индустрия часове (по изискванията по-горе, вж. образец)[2] и

2) Допълнителен подробен отчет на студента за работата му по време на този стаж (по образец);

3) Оригиналите и направените от тях преводи (ако това е възможно, вж. по-горе);

4) Файл с таблица, отчитаща за всеки от преведените текстове датите и часовете на работа върху него и броя стандартни страници в текста (с точност до 0,1);

5) Декларация за самолично направени преводи (по образец);

6) За стаж чрез приравнен към страници превод - Отчет на студента, съдържащ анализ на срещнатите преводачески проблеми и затруднения, и намерените и приложени от него решения (между 2 и 5 стандартни страници, по образец). Този отчет се представя, ако стажът не е осъществен в преводаческата/езиковата индустрия и съответно, не са представени документите по т. 1) и 2).

- След попълване на електронното досие, но не по-късно от края на занятията в 3-ти семестър, се предоставя достъп до досието на ръководителите на МП „Превод“, които го преглеждат и оценяват.

- Оценката върху тази част 1) от стажа е 50 % от общата оценка върху стажа.

- За студентите с два езика съотношението на обема на направените преводи от/към първия и от/към втория чужд език следва да бъде приблизително 70/30.

 

Част 2) се изпълнява през 3-ти семестър по график. Този стаж е с присъствена продължителност от 30 часа, които следва да се изпълнят в пет поредни дни по 6 часа дневно. Обикновено студентите се разделят на смени и в агенцията има всеки работен ден един от тях сутрин и друг - следобед. Точните часове на смените се уточняват с агенцията/агенциите според техните възможности.

Оценката за този стаж се образува от:

· преценката на агенцията за качеството на работата, и

· оценката върху пакет от тестови преводи.

Тази оценка се равнява на 50 % от общата оценка за стажа.

Студентът трябва да включи в своето електронно досие в Google docs специална папка „30-часов стаж в агенция“, в която да представи отделен отчет за тази част от стажа (съдържащ анализ на срещнатите преводачески проблеми и затруднения, и намерените и приложени от него решения (между 2 и 5 стандартни страници, по същия образец).

 

Забележка: По-нататък във файла са приложени образци на три документа: Декларация за самолично направени преводи, Служебна бележка за удостоверяване на стаж и Отчет за стаж.


 

Обобщение – Съдържание на електронното досие за стажа в Google Docs:

 

Необходими документи в електронното досие (портфолио) на стажанта

А. За 60 астрономически часа практически преводачески стаж:

В. За 30 астрономически часа присъствен стаж в преводаческа агенция*

- изпълнен в преводаческата/езиковата индустрия

или

 

- изпълнен чрез приравняване към страници професионален превод

1) Служебна бележка от работодателя за изработените в преводаческата/езиковата индустрия часове (по образец)

Х

 

 

2) Допълнителен подробен отчет на студента за работата му по време на този стаж (по образец)

Х

 

 

3) Оригиналите и направените от тях преводи

Х

(ако е възможно, вж. по-горе)

Х

(задължително)

 

4) Файл с таблица, отчитаща за всеки от преведените текстове датите и часовете на работа върху него и броя стандартни страници в текста

Х

Х

 

5) Декларация за самолично направени преводи (по образец)

Х

Х

 

6) Отчет на студента, съдържащ анализ на срещнатите преводачески проблеми и затруднения, и намерените и приложени от него решения (между 2 и 5 стандартни страници, по образец)

 

Х

Х

 

*Документи и материали, които се предоставят на ръководството на МП пряко от агенцията, в която се провежда част В - 30 астрономически часа присъствен стаж:

· преценка на агенцията за качеството на работата

· пакет от тестови преводи за оценяване

 


 

Декларация

за самолично направени преводи

 

 

 

Долуподписаният/Долуподписаната …………………………………(трите имена) …………………, факултетен номер ……………….., студент(ка) в Магистърска програма „Превод“ с ………………………………………….. език, прием ....../…….. учебна година,

 

декларирам, че представените в електронното ми портфолио преводи, удостоверяващи изпълнен задължителен преводачески стаж – част 2 в размер на …….. часа, са самолично направени от мен в рамките на този стаж.

 

 

Известно ми е, че за представяне на неверни данни и/или на чужди преводи стажът няма да ми бъде зачетен.

 

 

София, ……(дата) Подпис: …………………


 

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

за осъществен преводачески стаж

 

 

С настоящата служебна бележка ……………………………………………………

(име и координати на агенцията/дружеството)

 удостоверява, че

 

...........................................................................................................

 

e работил(а) в периода ............................................................... като

 

.......................................

 

сьс статут (на трудов договор/ на граждански договор/ други) ……………………………..

 

През този период той/тя е изпълнявал (а) следните задачи:

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

 

и/или е извършил(а) преводи в обем около ………….. стандартни страници.

 

В процеса на работата си той/тя е усвоил(а) знания и умения и в следните области на дейността на агенцията/ дружеството:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Агенцията/ дружеството дава следната оценка на работата му/ѝ:

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Агенцията има възможност/няма възможност/…………………… да предостави на ръководството на МП „Превод“ направените от стажанта преводи за оценяване.

 

 

Настоящата бележка да послужи пред СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, катедри „Англицистика и американистика“ и „Романистика“, магистърска програма „Превод“, за признаване на отработения период като стаж в рамките на съответния задължителен курс.

 

Дата: Подпис:

 

 Име и длъжност:


 

 

Указания и пояснения:

Служебната бележка следва да се изготви в хартиен вариант с подпис и печат и да се изпрати по пощата и в сканиран вид до ръководителите на програмата на следния адрес:

 

Проф. дфн Весела Генова

Катедра по романистика

СУ „Св. Климент Охридски”

Бул. „Цар Освободител” 15, каб. 170

e-mail: vgenova@uni-sofia.bg , guenova.vessela@gmail.com 

и

 

Доц. д-р Мария Пипева

Катедра по Англицистика и американистика

СУ „Св. Климент Охридски”

Бул. „Цар Освободител” 15

e-mail: pipeva@uni-sofia.bg , mariapipeva@gmx.net


 

Софийски университет „Св. Климент Охридски

 

Факултет по класически и нови филологии

 

images

 

 

Заключителен отчет

от проведен стаж в …………………………..

 

 

на дати: …………………………………..

 

 

Изготвил: ………………………….

факултетен номер ………….

 

 

София

......... г.

 


Дати и времетраене на стажа:

 

 

 

Извършена работа по време на стажа:

 

 

Дата

Задание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложени знания и умения:

 

 

 

 

 

 

 

 

Придобити знания и умения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срещнати проблеми и намерени решения за тези проблеми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща самооценка:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща оценка на стажа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата, подпис:

 [1] Ако не е възможно да се представят направените преводи, се представя тяхно описание и почасов отчетен график на работата по тях. В документа от работодателя в такъв случай трябва да се посочи, че преводите не могат да бъдат представени.

[2] Ако стажът е осъществен в преводаческата/езиковата индустрия. Ако стажът е осъществен чрез приравняване към страници превод (30 стандартни страници), се представят следните документи: задължително оригиналите и направените преводи (т. 3), декларация за самолично направени преводи (т. 5) и отчет по образец (т. 6).last change: Sunday 12/01/2019 11:01am