Wednesday 09/14/2011 12:07 pm
Дипломна работа - изисквания @ Критерии при рецензиране на дипломната работа   by zelma

Рецензиране на магистърска теза

за получаване на образователната и квалификационна степен „Магистър“

 

Критерии за оценяване:

1. Оригиналност и значимост на темата.

2. Адекватност  на  заглавието  спрямо  темата  и  съдържанието  на  магистърската теза.

3. Ясно и стегнато излагане на целите на магистърската теза и обекта на изследване; недвусмислено дефиниране на изследователския проблем.

4. Уместен подбор и стегнат преглед на научната литература, който не е само преразказ на научни трудове, а синтезирани тези, научни постановки и становищата на теоретици и научни работници с оглед на темата и тезата.

5. Аргументиран избор на подходяща методология/теоретична рамка/аналитичен модел, които отговарят на целите на изследването и са последователни приложени към събирането и анализа на емпиричния материал в целия корпус.

6. Извеждане на теза, която да отговаря на поставените цели, да насочва точно към изследователския проблем и да представлява оригинална интерпретация спрямо досегашните научни разработки в дадената област.

7. Структурираност на научната разработка – наличие на увод, глави със секции и подсекции, заключение, библиография, приложения (ако са необходими).

8. Всяка от главите по логически начин и обективно представя илюстративен материал, който доказва тезата и поставените в увода задачи. Заключението не представлява преразказ на уводната част, а е извод от илюстративния материал, обобщава резултатите от анализа и демонстрира постигането на поставените цели.

9. Текстът показва компетентност при изграждане на абзаца на научния текст и демонстрира способността за свързване на изреченията и абзаците в смислено цяло.

10. Владеене на начините за цитиране, придържане само към един от стандартите за цитиране (MLA или APA). Цитирането в текста, библиографията и извеждането на бележки под линия са съставени само според съответния стандарт.

11. Магистърската теза e написана самостоятелно и всички източници са коректно използвани, посочени и цитирани според т. 10 на настоящите критерии. Неизпълнението на това условие представлява плагиатство. При доказано плагиатство рецензентът предлага на комисията да постави на магистърската теза оценка слаб 2. Плагиатство може да бъде открито и доказано и от комисията за защита на магистърските тези.

12. Магистърската теза е написана грамотно и четливо, без сериозни езикови грешки, използва адекватен научен стил и поддържа дистанциран, обективен тон.

 

В преводната част на тезата се оценяват:

1. Пълноценното запазване на смисъла на изходния текст – на ниво фраза и изречение, както и на текста в неговата цялост.

2. Адекватно предаване на стилистичните особености, специфични за типа и жанра на текста, както и за индивидуалния авторов стил.

3. Запазване на целостта на изходния текст, без пропуски и произволно добавяне.

4. Естествен и грамотен изказ на български език, със спазване на правилата за правопис, пунктуация, транскрипция и оформление на текста.

За уместно и находчиво предадени аспекти на труден текст, за особено гладък изказ в преводния текст като цяло, без заличаване на спецификата на изходния стил, както и за уместна употреба на богат, изразителен български език може да се даде бонус.

 last change: Tuesday 11/27/2018 08:37am