Thursday 06/14/2018 07:18 pm
Процедура на магистърските защити @ Процедура на магистърските защити   by zelma

Процедура на магистърските защити

І. Изисквания в процеса на писане на магистърската теза.

1. В процеса на писане дипломантът редовно се консултира с научния си ръководител, представя му завършените отделни части и цялостната теза с нанесените корекции, препоръчани от ръководителя.

2. Допуска се смяна на научния ръководител, когато това се налага при извънредни обстоятелства (заболяване, творчески отпуск или други основателни причини). За целта дипломантът подава молба до ръководителя на катедрата, придружена от потвърждение на стария и новия научен ръководител.

3. Към предаване на тезата за защита се пристъпва само след одобрение на научния ръководител, удостоверено с неговия подпис върху окончателните екземпляри на хартия.

ІІ. Предаване на завършените магистърски тези.

4. Магистърските тези се предават в кабинет 167 (за студентите с първи език английски) и в ЦАК или кабинет 170 (за студентите с първи език френски)  най-късно три седмици преди датите, обявени на сайтовете на съответните катедри за защити през съответните сесии пролетна и есенна.

5. Магистърските тези се предават в два подвързани екземпляра на хартия, като единият е подвързан с твърда корица, а другият – със спирала. В екземпляра със спирала дипломантите от МП „Превод“ прилагат оригиналния текст на преводната част по начин, удобен за успоредно четене с превода от страна на рецензента.

6. Приемат се само магистърски тези, подписани от научния ръководител.

7. Всички магистърски тези, в окончателния им вид, се изпращат и в PDF формат на научните ръководители.

8. Дипломантите получават рецензия на магистърската си теза най-късно до 3 дни преди датата на защитата.

ІІІ. Защита.

10. Процедурата започва с кратко представяне на работата от дипломанта в рамките на 8-10 минути максимум. В представянето си дипломантите не описват подробно структурата на работата по глави и раздели, а се придържат към следното съдържание:

а. тема

б. обект на изследване

в. цели на изследването

г. методи/методология/теоретична рамка/аналитичен модел

д. постигнати резултати/изводи

е. (за дипломанти от МП „Превод“) мотивация за избора на текст за превод: връзка с аналитичната част; възприет подход към решаване на основни преводни проблеми.

11. При представянето си дипломантите могат да ползват бележки, но без да четат от предварително написан текст. На пауър пойнт е допустимо да се представят само графики, статистики и др.  При необходимост от такъв елемент в презентацията да се използват само инструменти на Microsoft Office.

12. След изслушването на рецензията дипломантът отговаря на поставените в нея въпроси и отправените критики, както и на въпросите, зададени от комисията и от публиката.

 last change: Thursday 06/14/2018 07:19pm